artykuł nr 61

Karta informacyjna postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotycząca zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów - Lubaczów”.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
 • decyzji i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
P-27/20
2.
Zakres przedmiotowy postanowie6nia*
Zawieszenie postępowania na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia dokumentów dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów – Lubaczów”. 
Przedsięwzięcie obejmuje teren w granicach zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, przebiega przez Gminę Tomaszów Lubelski, Miasto Tomaszów Lubelski, Gminę Bełżec, Gminę Narol, Gminę Horyniec Zdrój, Gminę Cieszanów, Gminę Lubaczów, Miasto Lubaczów.
3.
Znak sprawy
GPiMK.6220.3.2020
4.
Data wydania
28.07.2020 r.
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie*
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy
PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, której pełnomocnikiem jest Pan Krzysztof Olszewski ENPROM Sp. z o. o.,
ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa.
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-3/20
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4
Tel. (016) 632 86 79
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 
Na postanowienie nie służy zażalenie.
 
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
 
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-3/20, P-12/20, P-13/20, P-14/20, P-15/20, P-16/20, P-17/20, P-18/20,
P-19/20, P-20/20, P-21/20, P-23/20, P-24/20
12.
Uwagi
 
 
* Niepotrzebne skreślić
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 28.07.2020 r.
artykuł nr 62

Obwieszczenie Burmistrza Miast i Gminy Cieszanów dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów - Lubaczów”

 

Cieszanów, dnia 28.07.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

GPiMK 6220.3.2020

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zmianami), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Olszewskiego ENPROM Sp. z o. o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa z dnia 11.05.2020 r. (ostatecznie uzupełnionego w dniu 27.05.2020 r. – data wpływu 1.06.2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów – Lubaczów” 

Burmistrz MiG Cieszanów zawiadamia strony postępowania

 1. O pozytywnym zaopiniowaniu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej
  110kV Tomaszów – Lubaczów”w formie postanowienia przez:

- Burmistrza M. Tomaszów Lubelskiznak: IR.6220.6.2020 z dnia 19.06.2020 r.,

- Burmistrza Miasta i Gminy Narol znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 10.07.2020 r.,

- Burmistrza M. Lubaczówznak: GPR.6220.1.7.2020 z dnia 29.06.2020 r.,

- Wójta Gminy Bełżec znak: ŚR.6220.7.2020 z dnia 19.06.2020 r.,

- Wójta Gminy Horyniec Zdrój znak: G.6220.10.2020 z dnia 30.06.2020 r.,

- Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6220.8.2020 z dnia 1.07.2020 r.,

- Wójta Gminy Tomaszów Lubelski znak: R.6220.4.O.2020 z dnia 15.06.2020 r.

2. Owydaniu opinii, postanowień przez organy opiniujące:

  - PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: z dnia 17.06.2020 r. RZ.ZZŚ.4.435.141.2020.AT,

  - Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie z dnia 26.06.2020 r. znak: SNZ.9020.4.212020.BW,

 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2.07.2020 r. znak: WOOŚ.4220.9.23.2020.KR.6,

  - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 3.07.2020 r. znak: WST III.4220.61.2020.JK,

 - Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie z dnia 13.07.2020 r. znak: DNS-NZ.7016.111.2020.

 1. O złożeniu pisma, z dnia 17.07.2020 r. przez PGE Dystrybucję S.A. zs. w Lublinie w wyniku uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a RDOŚ w Rzeszowie,informującego o uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu korekty, uzupełnienia dokumentacji.
 2. O wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów postanowienia z dnia 28.07.2020 r. znak: GPiMK.6220.3.2020 zawieszającego postępowanie do czasu złożenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia dokumentów.
 3. Na postanowienia, opinie nie służy zażalenie. Możliwość zaskarżenia postanowień istnieje w trybie art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w odwołaniu od decyzji.(Art.142.Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.)

 

Z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie tj.: Kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, uzupełnieniami do Karty, postanowieniami, opiniami można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 7-15.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 30.07.2020 r.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

Otrzymują:

 1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.
 2. Pełnomocnik Pan Krzysztof Olszewski ENPROM Sp. z o. o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa.
 3. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń UMiG w Cieszanowie.
 4. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń UG w Tomaszowie Lubelskim, UM w Tomaszowie Lubelskim, UG w Bełżcu, UMiG w Narolu, UG
  w Horyńcu Zdroju, UG w Lubaczowie, UM w Lubaczowie, zgodnie z art. 49 Kpa
  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. A/a.
artykuł nr 63

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

  Cieszanów, dnia 29.07.2020 r.

GPiMK. 6733.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 29.07.2020 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowie budynku biblioteki wraz z zapleczem magazynowym i hala sportowa oraz łącznikiem do istniejącego budynku placówki szkolno-przedszkolnej w Nowym Siole”  na działkach 
nr ewid. 483/2, 484/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło na rzecz  Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało zakończone.

 

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie - opinia sanitarna PSNZ.460-08/20 z dnia
09.07.2020 r. uzgadniająca pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przedstawione w projekcie decyzji warunki zabudowy, z uzasadnieniem że planowana inwestycja na wskazanej działce nie powinna stworzyć warunków, których realizacja przedsięwzięcia może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
ani w których wystąpiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowienie znak: PZD. 443.67.2020 z dnia 20.07.2020 r. uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy budynku biblioteki wraz z zapleczem magazynowym i halą sportowa oraz łącznikiem do istniejącego budynku placówki szkolno-przedszkolnej na działkach nr ewid.: 483/2, 484/1 położonych w miejscowości Nowe Sioło w obowiązującej linii zabudowy drogi powiatowej nr 1656R Cieszanów-Nowe Sioło (działka nr ewid. 1250 w miejscowości Nowe Sioło) wyznaczonej w odległości
nie mniejszej niż 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w/w drogi,

b) komunikacji – włączenie działek nr ewid. : 483/2, 484/1 położonych w miejscowości Nowe Sioło do drogi powiatowej nr 1656R Cieszanów-Nowe Sioło (działka nr ewid. 1250 w miejscowości Nowe Sioło)  poprzez istniejący zjazd (zgodnie z projektem decyzji o warunkach zabudowy).

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust.1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 483/2, 484/1 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonych
w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie
7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 64

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotyczące budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 (obręb 0006) w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 27.07.2020 r.

GPiMK 6220.9.2019

 

Obwieszczenie

 

Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 (obręb 0006) w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a.  informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16.07.2020 r. znak: WOOŚ.4220.9.18.2019.AT.16, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 10.01.2020 r. znak: PSNZ.465.1-01/20 oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 31.12.2019 r. znak: RZ.ZZŚ.4.436.29.2019.AT można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pokój Nr 4 w terminie od 27.07.2020 r.  do 17.08.2020 r. w godzinach 7.00 – 15.00.

  Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 65

Karta informacyjna postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
 • decyzji i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
P-25/20
2.
Zakres przedmiotowy postanowienia*
Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa  elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6
w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 512/6 w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów, w granicach na załączniku graficznym w skali 1: 5000.
3.
Znak sprawy
WOOS.4220.9.18.2019.AT.16
4.
Data wydania
16.07.2020 r.
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie*
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy
Elektrownia PV 52 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca poprzez pełnomocnika P. Izę Michałek
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-5/19
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4
Tel. (016) 632 86 79
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 
Na postanowienie nie służy zażalenie
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
 
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-5/19, P-1/20, P-2/20  
12.
Uwagi
 
 
* Niepotrzebne skreślić
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 22.07.202020 r.