artykuł nr 1

Ogłoszenie Starosty Lubaczowskiego

Starosta Lubaczowski informuje, że dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych  w Gminie Cieszanów, obręb: Cieszanów Miasto, Chotylub, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków, został sporządzony nowy uproszczony plan urządzania lasu, który będzie obowiązywał od 1.01.2020 do 31.12.2029r.

Uprzejmie prosi się prywatnych właścicieli lasów o odbiór wyciągów z tego planu, które będą wydawane w dniu od 13.01.2020 do 13.01.2020 w godzinach 8.00-15.00 w budynku Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. nr 4.

 

Starosta

mgr Zenon Swatek

artykuł nr 2

Pisma do uzgodnienia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów

Cieszanów, dnia 23.12.2019 r.

GPiMK 6220.9.2019

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zmianami) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 Przedsięwzięcie obejmuje „Budowę  elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”.

Wnioskodawcą jest Elektrownia PV 52 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca poprzez pełnomocnika Panią Izę Michałek,.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000 terenu realizacji i oddziaływania

  przedsięwzięcia.

5. Wykaz stron - wypisy.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie
 2. Elektrownia PV 52 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
 3. Pani Iza Michałek pełnomocnik - adres wysyłkowy: Elektrownia PV 52 Sp. z o. o.,
  ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
 4. Strony wg wykazu w formie Obwieszczenia
 5. A/a

 

 

 

 

Cieszanów, dnia 23.12.2019 r.

GPiMK 6220.9.2019

 

 

                Państwowe Gospodarstwo Wodne

 

  Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

w Stalowej Woli

ul. Jagiellońska 17

37-464 Stalowa Wola

 

 

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zmianami) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 Przedsięwzięcie obejmuje „Budowę  elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”.

Wnioskodawcą jest Elektrownia PV 52 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca poprzez pełnomocnika Panią Izę Michałek,.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000 terenu realizacji i oddziaływania

  przedsięwzięcia.

5. Wykaz stron - wypisy.

 

 

Otrzymują:

 1. PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola
 2. Elektrownia PV 52 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
 3. Pani Iza Michałek pełnomocnik - adres wysyłkowy: Elektrownia PV 52 Sp. z o. o.,
  ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
 4. Strony wg wykazu poprzez Obwieszczenie
 5. A/a

 

 

 

Cieszanów, dnia 23.12.2019 r.

GPiMK 6220.9.2019

 

 

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

Al. J. Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

 

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zmianami) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 Przedsięwzięcie obejmuje „Budowę  elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”.

Wnioskodawcą jest Elektrownia PV 52 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca poprzez pełnomocnika Panią Izę Michałek,.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000 terenu realizacji i oddziaływania

  przedsięwzięcia.

5. Wykaz stron - wypisy.

 

Otrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 2. Elektrownia PV 52 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
 3. Pani Iza Michałek pełnomocnik - adres wysyłkowy: Elektrownia PV 52 Sp. z o. o.,
  ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
 4. Strony wg wykazu poprzez Obwieszczenie
 5. A/a

 

artykuł nr 3

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 23.12.2019 r.

GPiMK 6220.9.2019

 

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu 21.11.2019 r. na wniosek Elektrownia PV 52 Spółka z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Izę Michałek po dostarczeniu uzupełnienia z dnia 20.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 (obręb 0006) w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Niemstów – 512/6, w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.

Inwestorem jest Elektrownia PV 52 Spółka z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie od dnia 23.12.2019 r. do dnia 14.01.2020 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 4, w godz. 7.00-15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie.

 

 

 

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 4

Karta informacyjna wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

 • wniosków o wydanie decyzji,
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

 

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-5 /19

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 (obręb 0006) w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”, w granicach jak na załączniku graficznym - mapie ewidencyjnej w skali 1 : 5 000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.9.2019

4.

Data złożenia

21.11.2019 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Elektrownia PV 52 Sp. z o. o.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Miasta i Gminy  w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  p. Nr 4

Tel. 016  6328679

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

12.

Uwagi

 

 

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Sporządził:. Edward Pokrywka   Data: 21.11.2019 r.

artykuł nr 5

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 30 grudnia (poniedziałek) 2019 roku o godzinie 12:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

 

Cieszanów, dnia 20.12.2019 r.

O.0002.16.2019

 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 30 grudnia (poniedziałek) 2019 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

 

PORZĄDEK OBRAD

XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania Rady Kultury,
 2. w sprawie uchylenia Uchwały Nr Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
  27 września 2019 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów,
 4. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym – opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 5. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 6. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVIII/138/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 7. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszanów na rok szkolny 2019/2020 - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku „ Kraina Malucha” w Dąbkowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,
 9. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
 10. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Cieszanów
 11. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno – organizacyjnej
  finansowo - księgowej oraz kadrowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów – opinia Komisji Budżetowej,
 12. w sprawie nadania StatutuBiura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie – opinia Komisji Budżetowej,
 13. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok – opinia Komisji Budżetowej.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

 

 

 

 

 

Cieszanów, dnia 20 grudnia 2019 r.

O.0012.5.14.2019

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.
 2. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak