Zarządzenie Nr 66/2017Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanówz dnia 7 sierpień 2017 r.w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2017 roku.Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2016.176); § 8 ust. 1 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów oraz Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów, w związku z § 5 pkt. 4 załącznika do Zarządzenia nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017 oraz zarządzenie nr 63/2017 z dnia 03-08-2017r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportuzarządzam, co następuje:§ 1W wyniku otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017, prawo do zawarcia umowy oraz dotację otrzymały następujące podmioty:1.Ludowy Klub Sportowy ?ZALEW? Stary Lubliniec ? 4 000 zł§ 2Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszanów.§ 3Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.§ 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.