ZARZĄDZENIE NR 65/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 07 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia  drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadańdotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r. 

 

 

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339), Uchwały Nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r.
  2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

  1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy  w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta  i gminy Cieszanów w 2017 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz.U. z 2015 poz. 1339.), Uchwały nr XXIX/ 65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację  zadańdotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r.

 

I.   Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

  1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 16 000,00zł, w tym:

  a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania  

  zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, a także edukacyjno-integracyjne

  b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

  marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy, warsztaty

  d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 10 500,00zł, w tym:

a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych

   imprez

b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz  miejscowej

  twórczości

c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych

d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą

e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów muzycznych;

f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym  formom spędzania

  wolnego czasu;

 

Termin realizacji zadań – pomiędzy 05-09-2017 r. a 31.11.2017 r.

 

II. Zasady przyznania dotacji.

1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.   o  działalności pożytku publicznego i o (Dz.U. z 2016 poz. 11817)

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z  dnia  14 kwietnia  2016 r.  w   sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,  ramowego 

wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2016 r.

Nr 570),  w terminie  do dnia 29-08-2017 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta   i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

  1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
  3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 05-09-2016 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

 

V. Tryb wyboru oferty:

  1.   Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2.   Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

3.   Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji.

4.   Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5.   Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 15-09-2017r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.

6.   Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.

7.   Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

8.   Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

9.   Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

10. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VI.  Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2016 r.:75 683,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cieszanów, dnia 07-08-2017 r.