ZARZĄDZENIE NR 63/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 03-08-2017 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017 

 

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. Nr 127, poz.857, z późn. zm.); § 10 ust. 2  Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów oraz Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Powołuję komisje konkursową w celu rozpatrzenia i oceny pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu w następującym składzie:

a) Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów – Przewodnicząca Komisji

b) Agnieszka Kopciuch – pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi    w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów – Członek Komisji

c) Henryk Kołodziej – przedstawiciel klubów sportowych – Członek Komisji

 

§ 2.

Zarządzenie  zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

    Zdzisław Zadworny