Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 25-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

 

Lp.

Nr działki

Pow. w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz wywoławczy w q żyta/ w zł

Miejscowość

Uwagi – dotychczasowy dzierżawca

1.

723

0,20

PR1L/

PsIV- 0,20

0,70 / 36,71

Nowe Sioło

Wawrów Jarosław

2.

Część działki 716/1

0,45

PR1L/00030479/3

PsIV- 0,45

1,575 / 82,59

Nowe Sioło

Wawrów Jarosław

3.

719

0,18

PR1L/00035693/4

PsIV- 0,18

0,63 / 33,04

Nowe Sioło

Milczarek Paweł

 

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów przez okres 21 dni, tj. do dnia  18.09.2017 r.

Cieszanów, dnia 25-08-2017 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny