Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 03-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.

 

L.p.

Nr 

działki

Pow. w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz  dzierżawny*(2,10 zł netto/2,58 brutto - 1m²)

Miejscowość

Uwagi

1.

Cz. dz. 716/1

1,0559

 PR1L/00035693/4

Ps V- 1,0559

22 173,90 zł netto

27 242,22 zł brutto

Nowe Sioło

Nieruchomość

przeznaczona na cele przemysłowe

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło przez okres 21 dni, tj. do dnia 25-08-2017 r.

 

Cieszanów, dnia 03-08-2017 r.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny