BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

  Cieszanów, dnia 11.09.2017 r.

GPiMK. 6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 11.09.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika linii SN Lubliniec-Brusno” na działkach nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział w Zamościu ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski postanowieniem znak: R. 6123.243.2017  z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.114.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym - modernizacja sieci elektroenergetycznej, budowa łącznika elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV Lubliniec-Brusno typu 3Xxruhakxs 120/50 mm2 na działkach nr ewid: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 położonych w miejscowości Nowe Sioło.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla nieruchomości nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny