BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

  Cieszanów, dnia 28.08.2017 r.

GPiMK. 6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 28.08.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowa słupa SN nr 78 i nr 2, przebudowa słupa SN nr 2 oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN i słupów SN nr 78, 1, 1, 2 w linii SN 15 kV „LBC-LUBLINIEC”-  punkt rozłącznikowy „PR CIESZANÓW 2” na działkachnr ewid.: 4604/2, 4604/3, 4605 położonych w obrębie ewidencyjnym Cieszanów na rzecz PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski postanowieniem znak: R. 6123.245.2017  z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.111.2017 z dnia 16.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, słupówSN nr 78, 2; przebudowy słupa SN nr 2; rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN; słupów SN nr 78, 1, 1 2 w linii SN 15 kV „LBC - LUBLINIEC” na działkach  nr ewid.: 4604/2, 4604/3, 4605 położonych w miejscowości Cieszanów. 

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny