Cieszanów, dnia 23.08.2017 r.

O.0002.12.2017

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie

dnia 31 sierpnia (czwartek) 2017 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

 

PORZĄDEK OBRAD

XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

I.   Sprawy organizacyjne:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

  II.   Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 III.   Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 IV.   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r., Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie za I półrocze 2017r, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie za I półrocze 2017.

  V.   Informacja o działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie za 2016 r.

 VI.   Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1)   w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kowalówce w Przedszkole w Kowalówce – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

2)   w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niemstowie w Przedszkole w Niemstowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

3)   w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Siole w Przedszkole w Nowym Siole – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

4)   w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu w Przedszkole w Nowym Lublińcu – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

5)   w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie i włączenia do Publicznego Przedszkola w Dachnowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

6)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów,  w Gminnym Żłobku „ Kraina Malucha” w Dąbkowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

7)   w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VII.   Interpelacje i zapytania radnych.

VIII.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 IX.   Wolne wnioski i informacje.

  X.   Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.