BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

Cieszanów, dnia 07.08.2017 r.

GPiMK.6733.5.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 z dnia 07.08.2017 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

 

że dnia 28.07.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Zamość  ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość złożony przez pełnomocnika Pana Tadeusza Żółkiewskiego Usługi Projektowe ul. Ściegiennego 32, 22-600 Tomaszów Lubelski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja sieci na terenie UG Cieszanów. Budowa łącznika linii SN Lubliniec-Brusno” na działkach nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło.

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

  mgr Zdzisław Zadworny