BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

Cieszanów, dnia 01.08.2017 r.

GPiMK.6733.4.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 z dnia 01.08.2017 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

 

że dnia 20.07.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin  złożony przez pełnomocnika Pana Sylwestra Krasoń zam. Rzeczyca 72, 22-678 Ulhówek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, budowa słupa SN nr 78 i nr 2, przebudowa słupa SN nr 2 oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN i słupów SN nr 78, 1, 1, 2 w linii SN 15 kV” LBC-LUBLINIEC”- punkt rozłącznikowy „PR CIESZANÓW 2”  na działkach nr ewid.: 4604, 4605 położonych w obrębie ewidencyjnym Cieszanów.

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

  mgr Zdzisław Zadworny