Treść uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności.

UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIEz dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 6i ust. 1 pkt 1 i 2, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4, art. 6k ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) 

Rada Miejska w Cieszanowieuchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 i 2.§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.§ 3. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty w wysokości określonej w § 4.§ 4. Ustala się stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny:a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 l – 33,00 złb) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 l – 40,00 złc) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 65,00 złd) opłata za jeden pojemnik o pojemności 360 l – 100,00 złe) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 250,00 zł2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób nieselektywny:a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 l – 66,00 złb) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 l – 80,00 zł

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 130,00 złd) opłata za jeden pojemnik o pojemności 360 l – 200,00złe) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 500,00 zł§ 5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 3 przy zastosowaniu stawek, o których mowa w § 2 i § 4 niniejszej uchwały.§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLVII/147/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 4554).§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak