ZAWARCIE ZWĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
(PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. w przypadku panny i kawalera: odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Nysą
  Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

 2. w przypadku osób rozwiedzionych: odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Nysą; odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu
  Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (w przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu)

 3. w przypadku wdowców: odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Nysą; odpis aktu zgonu współmałżonka
  Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (w przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu)

 4. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego; zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
  Do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce; w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)
OPŁATY:
   Opłata skarbowa:
 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 75 zł (uiszczana w dniu zawarcia małżeństwa)
 • za podanie o wydanie odpisów aktu małżeństwa - 5 zł
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
   Od ręki

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
   Urząd Stanu Cywilnego

TRYB ODWOŁAWCZY:
   Nie przysługuje.

UWAGI:
   Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC w celu wspólnego złożenia dokumentów.