Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 40/VII/2004

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 16 lipca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w 2004 roku.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późń. zmianami / art. 12ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 15, p!014 z późń. zmianami /

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

§ l

I. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 9 900 zł z następujących źródeł

l . Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 3 000 zł

2. Ze sprzedaży rur na przepusty - 900 zł

3. Środki uzyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych - 6 000 zł.

II. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 59 900 zł na następujące zadania:

l . Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na zakup strojów,
stołów i transport kapeli - 3 900 zł

2. Dożywianie uczniów w szkołach - 6 000 zł.

3. wypłatę rachunków za transport piasku na drogi - 50 000 zł.

III. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 50 000 zł z następujących zadań:

l .Wypłatę rachunków za rekultywację wysypiska odpadów w miejscowości
Dachnów - 50 000 zł.

§ 2

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1,2,3.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta I Gminy Cieszanów.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.