główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 42/VII/2004

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 16 lipca 2004r.

 


w sprawie: ustalenia sieci samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Cieszanów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, póz. 329 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

 

§l

Ustalić sieć samorządowych przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 2004 r.