główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.

Uchwała Nr 46/VII/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 16 lipca 2004 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr 15/11/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach.

 

Działając na podstawie art. 25 ust. 4,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje

 

W uchwale Nr 15/11/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

 

§ 3 pkt. l otrzymuje brzmienie: „Za usprawiedliwioną uważa się nieobecność wynikłą wyłącznie z powodu uczestnictwa w naradach, szkoleniach oraz wykonywania innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego, jak również nieobecność wynikłą z przypadków losowych”.

 

§2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 15/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 pozostawia się bez zmian.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.