Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 48/VII/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cieszanowie do podpisania umowy o współpracy z gminą Radeburg -Berbisdorf.

Działając na podstawie art.18 ust.2. pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 42. póz. 1591 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

§1

  1. Rozpocząć współpracę z gminą partnerską Radeburg - Berbisdorf (Niemcy).
  2. Udzielić pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cieszanowie
    mgr inż. Stanisławowi Różyckiemu do podpisania umowy o współpracy z ww. gminą.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 11 lipca 2004 r.