główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 53/VIII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

U C H W A Ł A Nr 53/VIII/2004

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Działając na podstawie art.48 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku/Dz.U.nr 155 poz.1014/  z późniejszymi zmianami RADA MIEJSKA w Cieszanowie

 

 

postanawia:

 

§ 1

 

Zaciągnąć kredyt obrotowy długoterminowy w wysokości 651 000 zł z przeznaczeniem na spłatę deficytu budżetu.

 

§ 2

 

Kredyt ma być zaciągnięty na okres trzech lat w Banku Spółdzielczym  w Lubaczowie.

 

§ 3

 

Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie pokryta z dochodów budżetowych podatkowych w latach 2005 - 2007.

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Cieszanów.

 

§ 5

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie