Uchwała Nr 53/VIII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

U C H W A Ł A Nr 53/VIII/2004

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Działając na podstawie art.48 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku/Dz.U.nr 155 poz.1014/ z późniejszymi zmianami RADA MIEJSKA w Cieszanowie

postanawia:

§ 1

Zaciągnąć kredyt obrotowy długoterminowy w wysokości 651 000 zł z przeznaczeniem na spłatę deficytu budżetu.

§ 2

Kredyt ma być zaciągnięty na okres trzech lat w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

§ 3

Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie pokryta z dochodów budżetowych podatkowych w latach 2005 - 2007.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie