Uchwała Nr 51 / VIII / 2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr 51 / VIII / 2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

W sprawie : zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci posiłków przyznawanych dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 i art. 104 ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami /.

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

§ 1

Pomoc w formie dożywiania przyznaje się uczniom szkół podstawowych i gimnazjum do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie.

§ 2

Uczniowie mogą korzystać z posiłku po uprzednim zgłoszeniu wniosku przez zainteresowanych rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, a także pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

§ 3

Decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie dożywiania podejmuje kierownik MGOPS w oparciu o dokumentację przygotowaną przez pracownika socjalnego.

§ 4

Posiłek przyznaje się nieodpłatnie uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej „ kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” określonym w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej.

§5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego kierownik MGOPS na podstawie art. 104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się powyżej 316 zł, tj. „ kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, zgodnie z art. 8 ustawy.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi MGOPS w Cieszanowie.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 56 / VI / 2003 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie : zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci posiłków przyznawanych dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.