Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 4/I/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 lutego 2003r.

o utworzeniu środków specjalnych w przedszkolach i szkołach będących jednostkami budżetowymi Miasta i Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 179, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.- o systemie oświaty / t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 67 póz. 329 z późn. zm. /; art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / oraz art. 21, ust. l, pkt. l i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155, póz. 1014 z późn. zm./

uchwala się, co następuje:

§1

Tworzy się z dniem l marca 2003 r. środki specjalne w przedszkolach i szkołach będących jednostkami budżetowymi Miasta i Gminy Cieszanów:

- Fundusz Pomocy Gimnazjum w Cieszanowie - Nowym Siole,

- Fundusz Pomocy Szkole Podstawowej w Cieszanowie,

- Fundusz Pomocy Szkole Podstawowej w Dachnowie,

- Fundusz Pomocy Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu,

- Fundusz Pomocy Szkole Podstawowej w Nowym Siole,

- Fundusz Pomocy Szkole Podstawowej w Kowalówce,

- Fundusz Pomocy Szkole Podstawowej w Niemstowie,

- Fundusz Pomocy Szkole Podstawowej w Chotylubiu,

- Fundusz Pomocy dla Samorządowego Przedszkola w Cieszanowie,

- Fundusz Pomocy dla Samorządowego Przedszkola w Dachnowie,

§2

Środki specjalne są środkami finansowymi gromadzonymi przez wszystkie przedszkola i szkoły wymienione w § l na wyodrębnionym rachunku bankowym:

1) z tytułów określonych w ustawie o finansach publicznych,

2) w wyjątkowych sytuacjach z tytułu dochodów z najmu oraz dzierżawy mienia oddanego jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie (np. korzystanie z sali gimnastycznej, najem pomieszczeń szkolnych na imprezy okazjonalne),

3) z tytułu miesięcznych opłat stałych za uczęszczanie dzieci do samorządowych przedszkoli oraz korzystanie ze szkolnych stołówek,

4) z tytułu wpłat na zakup artykułów żywnościowych dla stołówek w przedszkolach i szkołach,

5) z tytułu dochodów za: sprzedaż drewna okazjonalnie pozyskanego na działce szkolnej lub przedszkolnej, stłuczki szklanej, sprzątanie przez uczniów przystanków PKS, usługi ksero, noclegi w schroniskach szkolnych, prowizje zakładów ubezpieczeniowych, zyski z działalności handlowej szkoły,

6) z tytułu wpływu środków pozabudżetowych na dożywianie wychowanków przedszkoli i uczniów szkół,

7) z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku środków specjalnych.

§3

Środki specjalne przeznacza się na:

1) cele wskazane w ustawie o finansach publicznych,

2) remont lub odtworzenie mienia oddanego jednostce budżetowej z zarząd bądź użytkowanie,

3) poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zdań przedszkoli i szkół,

4) działalność przedszkoli i szkół w zakresie krajoznawstwa, turystyki i sportu, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, opłat sędziowskich,

5) zakup nagród i dyplomów dla uczniów,

6) zakup artykułów żywnościowych i środków czystości dla stołówek przedszkolnych i szkolnych,

7) zakup pomocy naukowych i wyposażenia przedszkoli i szkół.

8) finansowanie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych w ramowym planie nauczania na zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych oraz na realizację ścieżek edukacyjnych, oraz zajęcia nadobowiązkowe.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 2003 r.