Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 74/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w roku 2003.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

§1

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 19/11/2003 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2003 roku poprzez dodanie załącznika Nr 8a obejmującego limit wydatków budżetowych na rok budżetowy oraz limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny - stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.