Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

UCHWAŁA Nr 82/X/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2003 roku

w sprawie: uznania dwóch obszarów Nadleśnictwa Oleszyce za użytki ekologiczne

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 6 lit. c, art.30, art. 31a oraz art. 34 ust.1 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 roku Nr 99, poz. 1079, ze zmianami/ oraz art.7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust.2 pkt 15 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami/

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się indywidualną ochronę w formie użytków ekologicznych na gruntach Skarbu Państwa będących w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Oleszyce

1. Użytek ekologiczny o nazwie „Dzikowskie Bagno” o powierzchni 0,48 ha, nr ewid. gruntów 1275, oddział leśny 38g, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Ochroną obejmuje się teren płaski o słabym odpływie, porośnięty roślinnością charakterystyczną dla siedlisk wilgotnych i bagiennych oraz olchą o niskim przyroście, miejsce rozrodu i bytowania licznych gatunków zwierząt.

2. Użytek ekologiczny o nazwie „Za Dachnowskimi Łąkami” o powierzchni 3,03 ha,
nr ewid. gruntów 2938/1, 2939/1, oddział leśny 71 b, 72 f, zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do Uchwały. Ochroną obejmuje się teren płaski o słabym odpływie,
porośnięty roślinnością charakterystyczną dla siedlisk wilgotnych, miejsce rozrodu
i bytowania licznych gatunków zwierząt.

3. Położenie terenów wymienionych w ust.1 i ust.2 określa Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§2

W stosunku do użytków ekologicznych wymienionych w § 1, zabrania się:

1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. Wysypywania zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości.

5. Zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego.

6. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej.

7. Likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.

8. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych.

9. Lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

10. Budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

§3

Tereny chronione winne być oznakowane przez Nadleśnictwo Oleszyce tablicami informacyjnymi, łącznie z wyznaczeniem i oznakowaniem w terenie w sposób czytelny granic terenów chronionych.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.