Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 85/X/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2003 r.

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna


Działając na podstawie art. 18 ust. l, art. 45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

§1

I. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów drewno opałowe do następujących świetlic:

1. Stary Lubliniec - 5m3

2. Stary Lubliniec Osiedle - 5m3

3. Nowe Sioło - biblioteka - 3m3

4. Nowy Lubliniec biblioteka - 5m3

5. Kowałówka - 3m3

6. Żuków - 5m3

7. Folwarki - 3m3

8. Dachnów - 5m3

9. Dąbrówka - 3m3

II. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 1,5 m3 drewna kopalniakowego celem wykonania słupków do umieszczenia tablic na zlikwidowanych „dzikich" wysypiskach śmieci.

III. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Dachnów 5 m sosny tartacznej, 5m3 dębu tartacznego oraz 10m3 drewna opałowego z przeznaczeniem dla parafii rzymskokatolickiej w Dachnowie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.