Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 91/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /Monitor Polski Nr 51 poz. 804/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. / Dziennik Urzędowy Nr 15 poz. 837

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

§1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w następujących wysokościach:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej
  12 ton
  1. od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 620 zł
  2. powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 700 zł
  3. powyżej 9,0 ton , a poniżej 12,0 ton - 710 zł
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały,
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z
  naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
  tony i poniżej 12 ton - 800 zł
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
 5. od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
  - 500 zł.
 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
 7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniej niż 30 miejsc - 1447,84 zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1830,48 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Traci moc Uchwała Nr 7/II/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Cieszanów

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od l stycznia 2004 r.

§5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.

Załączniki
Załącznik Nr 1   49.327 KB
Załącznik Nr 2   48.116 KB
Załącznik Nr 3   48.673 KB