główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 99/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza komunalnego w Cieszanowie.

 

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/ i art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się stawki opłat za korzystanie z terenu i urządzeń cmentarza komunalnego w Cieszanowie w wysokościach ustalonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§4

Traci moc uchwała Nr 3/99 Zarządu Gminy i Miasta Cieszanów z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i opłat cmentarnych.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.