Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 102/XII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w 2003 roku.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74 z późń. zmianami / art. 12 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155, p!014 z późń. zmianami /

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§ l

I Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 96 039 zł z następujących źródeł:

 1. Środki ze starostwa na utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych - 6 960 zł,
 2. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie uczniów - 20 000 zł,
 3. Wpływy z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 1 000 zł,
 4. Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich - 2 500 zł,
 5. Wpływy z tytułu oświetlenia klatek schodowych - 10 000 zł,
 6. Wpływy z tytułu usług CO - 20 000 zł,
 7. Wpływy za ścieki z osiedla Stary Lubliniec - 6 000 zł,
 8. Wpływy z tytułu różnych opłat budowlanych - 4 000 zł,
 9. Wpływy t tytułu odsetek bankowych - 4 000 zł
 10. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5 000 zł,
 11. Wpływy z usług dowożenia uczniów - 6 579 zł.
 12. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na doposażenie świetlic - 10 000 zł,


II. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 286 594 na następujące zadania:

1. Opłatę rachunków za dopłatę do materiału siewnego /rachunki z roku 2002/ - 3 050 zł,

2. Opłatę rachunków za dopłatę do inseminacji ./rachunki z roku 2002/ - 390 zł,

3. Opłatę rachunków za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 500 zł,

4. Dopłata do budowy chodnika w Kowalówce /pomoc finansowa dla Sejmiku/ - 6 000 zł,

 1. Zakup materiałów do remontu budynków czynszowych - 22 724 zł,
 2. Zakup opału do ogrzania pomieszczeń budynków czynszowych - 30 600 zł,
 3. Opłatę rachunków za wyceny składników majątkowych - 17 000 zł,
 4. Opłatę rachunków za remonty budynków czynszowych - 16 100 zł,
 5. Opłatę polisy za ubezpieczenie budynków czynszowych - 850 zł,
 6. Wypłatę rachunków za wynajem środków transportu

/wyjazdy radnych w teren/ - 4 000 zł,

 1. Zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych /radni i pracownicy urzędu/

zawiezienie „Honorowego Obywatelstwa dla Ojca Świętego” - 3 950 zł,

 1. Wypłatę dodatków mieszkaniowych - 26 000 zł,
 2. Wypłatę rachunków za projekt hydroforni w Nowym Siole - 12 340 zł,
 3. Utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych - 6 960 zł,
 4. Wypłatę rachunków za dożywianie dzieci - 20 000 zł,
 5. Wypłatę rachunków za ocieplenie szkoły w Dachnowie - 6 241 zł,
 6. Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla parowników przedszkoli - 5 334 zł,
 7. Wypłatę rachunków za remont i doposażenie świetlic - 10 000 zł,
 8. Wypłatę rachunków za budowę dróg gminnych - 30 000 zł,
 9. Wypłatę wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych - 17 745 zł,
 10. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu - 15 000 zł,
 11. Wypłatę zasiłków z opieki społecznej - 11 737 zł,
 12. Wypłatę wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - 4 473 zł,
 13. Wypłatę rachunków za konserwację oświetlenia ulicznego - 5 200 zł,
 14. Wypłatę rachunków za wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Dachnów - 7 900 zł,
 15. Wykonanie tablic pamiątkowych umieszczonych na cmentarzu - 2 500 zł.

III. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 288555 zł z następujących zadań :

 1. Wypłatę rachunków za usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 98 000 zł.
 2. Zakup elementów do ogrodzenia cmentarza - 20 000 zł,
 3. Wykonanie operatów wodno-prawnych oraz ekspertyz i badań - 37 555 zł.
 4. Wypłatę rachunków za oczyszczanie miasta - 14 000 zł,
 5. Opłatę podatku VAT - 25 000 zł,
 6. Wypłatę rachunków za budowę kanalizacji deszczowej - 94 000 z ł.

IV. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 98 000 zł z zadania:

 1. Promesa Ministra Skarbu Państwa na odbudowę mostu zniszczonego podczas powodzi - 98 000 zł.

§ 2

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr l, 2, 3 i 4

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta I Gminy Cieszanów.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.