Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwala Nr 31/111/2002 r

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 14/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 i Nr 200, póz 1683)

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

§1

Uchylić uchwałę własną Nr 14/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego