główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 22/III/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie

 

Na podstawie art. 3 ust. l, art. 5 ust.3, art.11 b ust.3, art. 18 ust. 2 pkt. 1. art. 22 ust.1, art. 23 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z poźn.zm.)

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje

 

§1

Uchwala się Statut Miasta i Gminy Cieszanów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Traci moc uchwała Nr 23/111/96 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 maja 1996r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Cieszanów.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.