Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 20/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Działając na podstawie art. 18,ust.2 pkt. 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 45,ust.l pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91, póz. 408 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

§1

Wybrać Pana Zdzisława Zadwornego - Burmistrza Gminy i Miasta Cieszanów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na przedstawiciela.

§2

Traci moc uchwała Nr 40/YI/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy i Miasta Cieszanów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.