Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 15/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach.

Na podstawie art. 25, ust. 4,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Cieszanowie

Postanawia

§1

1. Ustalić dietę miesięczną dla radnych w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Ustalić dietę miesięczną dla Przewodniczących Komisji w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Ustalić dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Ustalić dietę miesięczną dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

§2

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji, w posiedzeniu Komisji Rady nastąpi potrącenie w wysokości 1/3 miesięcznej diety.

§3

1. Za usprawiedliwioną uważa się nieobecność wynikłą wyłącznie z powodu uczestnictwa w naradach, szkoleniach oraz wykonywania innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego.

2. Radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność nie później niż w ciągu 2 dni od dnia odbytego posiedzenia lub sesji.

3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności jest:

a.) Przewodniczący Rady dla Radnych i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej

b.) Zastępca Przewodniczącego Rady w stosunku do nieobecności Przewodniczącego Rady.