Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.

Uchwała Nr 4/1/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 listopada 2002r.

w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/

postanawia się

§1

Powołać pięć Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie, a to:

1. Komisję Rewizyjna

2. Komisję Budżetowa

3. Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

4. Komisję ds. Oświaty i Kultury

5. Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej

§2

Wybrać następujących Radnych na Przewodniczących Komisji:

1. Komisja Rewizyjna - Pan Stanisław Kędzior

2. Komisja Budżetowa - Pan Janusz Cencora

3. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego-Pan Józef Gołębiowski

4. Komisja ds. Oświaty i Kultury - Pan Stanisław Franciszek Gajerski

5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej - Pan Zygmunt Lisiczka

§3

Wybrać następujące składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie:

1. Komisja Rewizyjna:

Stanisław Kędzior

Marian Pachołek

Józef Pietruch

2. Komisja Budżetowa

Janusz Cencora

Janusz Mazurek

Stanisław Kędzior

Zygmunt Lesiczka

Czesław Mazurek

Józef Gołębiowski

3. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Józef Gołębiowski

Bolesław Perżyło

Wanda Komosińska

Janusz Cencora

Józef Pietruch

Czesław Mazurek

4. Komisja ds. Oświaty i Kultury

Stanisław Franciszek Gajerski

Janusz Mazurek

Marian Pachołek

Fryderyk Zaborniak

Edward Bałtycki

5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Zygmunt Lesiczka

Wanda Komosińska

Bolesław Perżyło

Stanisław Franciszek Gajerski

Edward Batycki

Fryderyk Zaborniak

§4

Traci moc uchwała Nr 8/II/98 z dnia 25 listopada 1998 r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.