Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 13/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr 4/1/2002 z dnia 19-11-2002 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Działając na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 64 załącznika nr 5 „Regulamin Pracy Rady" Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie przyjętego uchwałą Nr 22/111/2002 z dnia 31-12-2002r.

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 4/1/2002 z dnia 19-11-2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie wprowadza się następujące zmiany:

§1

1. § 2 pkt. l otrzymuje brzmienie:

„l. Komisja Rewizyjna - Pan Józef Pietruch",

2. § 3 pkt. l wiersz drugi otrzymuje brzmienie: „ Janusz Mazurek ",

3. w § 3 pkt. 2 skreśla się wiersz czwarty o treści: „Stanisław Kędzior",

4. w § 3 pkt. 4 skreśla się wiersz trzeci o treści: „Janusz Mazurek".

§2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 4/1/2002 z 19-11-2002 r. pozostawia się bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.