Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.


Uchwała Nr 37/VI/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 czerwca 2004r.


w sprawie: powołania Radnego Adama Młynarowicza w skład stałej Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.


Działając na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1,2 załącznika nr 5 „Regulamin Pracy Rady" Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie przyjętego uchwałą Nr 22/111/2002 z dnia 31-12-2002r.Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§1

Powołać Radnego Adama Młynarowicza w skład Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.