główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 26/Iv/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr 26/Iv/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

 

 Działając na podstawie art. 18 ust. l, art. 45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

1.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Stary Lubliniec 20 szt. żerdzi i 15 szt. słupków na poprawę ogrodzenia pastwisk.

2.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Nowy Lubliniec 15 sztuk żerdzi na wykonanie bram i poideł dla krów na pastwisku.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmin Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.