Zarządzenie nr 1 w sprawie ryczałtu biurowego i środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 2 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego
Zarządzenie nr 3 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 4 w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza i Miasta Gminy Cieszanów.
Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysów zarządzonych na 30 stycznia 2011r
Zarządzenie nr 7 w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 8 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonej dokumentacji dotyczącej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.
Zarządzenie nr 9 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa praca wobec Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Zarządzenie nr 10 w sprawie zbycia działek nr: - 1087 o pow. 0,22 ha położoną w miejscowości Kowalówka - 383/3 o pow. 0,0796 ha położoną w miejscowości Folwarki
Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów zarządzonych na 30 stycznia 2011 r
Zarządzenie nr 12 w sprawie powołania okręgowej Komisji Wyborczej
Zarządzenie nr 13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
Zarządzenie nr 14 w sprawie zarządzenia wyborów Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 15 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 16 w sprawie przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań wynikających z dokumentów strategicznych miasta i gminy Cieszanów o horyzoncie czasowym dłuższym niż 1 rok, oraz powołania zespołu zadaniowego ds. monitoringu i aktualizacji
Zarządzenie nr 17 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wskazania wyjątków od jego stosowania oraz określenia listy rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny
Zarządzenie nr 18 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie
Zarządzenie nr 19 w sprawie udzielenia pożyczki Lokalnej Grupie Działania ?Serce Roztocza"
Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 21 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Cieszanów w 2011
Zarządzenie nr 22 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 23 w sprawie powołania Komisji dokonującej zniszczenia oświadczeń o niekaralności złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w związku z przygotowywaniem PSR 2010 i NSP 2011 przez kandydatów na rachmistrzów spisowych
Zarządzenie nr 24 w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 25 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
Zarządzenie nr 26 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
Zarządzenie nr 27 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
Zarządzenie nr 28 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego
Zarządzenie nr 29 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Cieszanów za 2010 r
Zarządzenie nr 30 w sprawie ustalenia w 2011 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów
Zarządzenie nr 31 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 65/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów z późn. zm.
Zarządzenie nr 32 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2011 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 33 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 34 w sprawie przeprowadzenia kontroli
Zarządzenie nr 35 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego w których jako strona występuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 36 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2366 o pow. 0,0213 ha objętej KW 12680 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka, położonej w obrębie geodezyjnym Cieszanów
Zarządzenie nr 37 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości inwestycyjnej składającej się z trzech działek o nr ewid. 320/98, 320/99, 320/100 o łącznej powierzchni 6557 m2 zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w obrębie geodezyjnym Stary Lubliniec
Zarządzenie Nr 38 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2011 roku.
Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok.
Zarządzenie nr 40 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok.
Zarządzenie nr 41 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok.
Zarządzenie nr 42 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2011 r.
Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 44 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości inwestycyjnej składającej się z trzech działek o nr ewid. 320/98. 320/99, 320/100...
Zarządzenie nr 45 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2366....
Zarządzenie nr 46 w sprawie przeprowadzenia badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Zarządzenie nr 47 w sprawie nieodpłatnego przydziały drewna tartacznego.
Zarządzenie nr 48 w sprawie wprowadzenia zmian w planach fnansowych jednostek budżetowych na 2011 r.
Zarządzenie nr 49 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wydania opinii o ofertach na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2011 r.
Zarządzenie nr 50 w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie dla uczniów Gminy Cieszanów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011.
Zarządzenie nr 51 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku
Zarządzenie nr 52 w sprawie ogłoszenia drugiego twartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2011 r.
Zarządzenie nr 53 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 54 w sprawie terminu składania wniosków na zakup podręczników.
Zarządzenie nr 55 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok.
Zarządzenie nr 56 w sprawie ryczałtu biurowego i środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 57 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie.
Zarządzenie nr 58 w sprawie powierzenia Skarbnikowi Miasta i Gminy Cieszanów obowiązków z zakresu gospodarki finansowej Gminy Cieszanów

Załączniki
Zarządzenie 1   32.214 KB
Zarządzenie 2   32.397 KB
Zarządzenie 3   34.563 KB
Zarządzenie 4   30.425 KB
Zarządzenie 5   42.035 KB
Zarządzenie 6   53.933 KB
Zarządzenie 7   35.232 KB
Zarządzenie 8   37.101 KB
Zarządzenie 9   34.369 KB
Zarządzenie10   43.266 KB
Zarządzenie 11   40.912 KB
Zarządzenie 12   32.802 KB
Zarządzenie 13   493.643 KB
Zarządzenie 14   64.725 KB
Zarządzenie 15   72.505 KB
Zarządzenie 16   211.730 KB
Zarządzenie 17   109.693 KB
Zarządzenie 18   47.342 KB
Zarządzenie 19   42.507 KB
Zarządzenie 20   97.594 KB
Zarządzenie 21   775.780 KB
Zarządzenie 22   90.759 KB
Zarządzenie 23   44.400 KB
Zarządzenie 24   618.740 KB
Zarządzenie 25   33.315 KB
Zarządzenie 26   31.104 KB
Zarządzenie 27   31.270 KB
Zarządzenie 28   32.214 KB
Zarządzenie 29   4.568 MB
Zarządzenie 30   99.696 KB
Zarządzenie 31   72.253 KB
Zarządzenie 32   225.615 KB
Zarządzenie 33   187.473 KB
Zarządzenie 34   41.346 KB
Zarządzenie 35   48.162 KB
Zarządzenie 36   44.543 KB
Zarządzenie 37   43.374 KB
Zarządzenie 38   65.242 KB
Zarządzenie 39   176.190 KB
Zarządzenie 40   138.059 KB
Zarządzenie 41   165.593 KB
Zarządzenie 42   155.481 KB
Zarządzenie 43   169.267 KB
Zarządzenie 44   43.188 KB
Zarządzenie 45   44.237 KB
Zarządzenie 46   94.004 KB
Zarządzenie 47   34.465 KB
Zarządzenie 48   68.267 KB
Zarządzenie 49   56.293 KB
Zarządzenie 50   78.967 KB
Zarządzenie 51   361.954 KB
Zarządzenie 52   156.313 KB
Zarządzenie 53   1.818 MB
Zarządzenie 54   213.125 KB
Zarządzenie 55   131.273 KB
Zarządzenie 56   32.033 KB
Zarządzenie 57   55.303 KB
Zarządzenie 58   129.418 KB
Zarządzenie 59_2011w sprawie aktualizacji kart usług   546.606 KB
Zarządzenie 60_2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 52   65.319 KB
Zarządzenie 61_2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego   46.858 KB
Zarządzenie 62_2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego   46.981 KB
Zarządzenie 63_2011 w sprawie aktualizacji kart usług   3.764 MB
Zarządzenie 64_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   175.060 KB
Zarządzenie 65_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   148.826 KB
Zarządzenie 66_2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych   42.335 KB
Zarządzenie 67_2011 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej w Gminie Cieszanów   42.335 B
Zarządzenie 68_2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32 z 2010 roku w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych   69.602 KB
Zarządzenie 69_2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego   40.701 KB
Zarządzenie 70_2011 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu   43.936 KB
Zarządzenie 71_2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej   44.309 KB
Zarządzenie 72_2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej   47.357 KB
Zarządzenie 73_2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej   65.080 KB
Zarządzenie 74_2011 w sprawie przedłozenia informacji z wykonania budżetu gminy Cieszanów za pierwsze półrocze 2011 roku   2.982 MB
Zarządzenie 75_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   226.422 KB
Zarządzenie 76_2011 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 75 z 2011 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   195.101 KB
Zarządzenie 77_2011 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu na okres kolejnych 2 lat szkolnych   34.453 KB
Zarządzenie 78_2011 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych   61.009 KB
Zarządzenie 79_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   206.682 KB
Zarządzenie 80_2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie   185.417 KB
Zarządzenie 81_2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   80.711 KB
Zarządzenie 82_2011 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości   40.381 KB
Zarządzenie 83_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   295.122 KB
Zarządzenie 84_2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Cieszanów   424.949 KB
Zarządzenie 85_2011 w sprawie zmian do budzetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   120.039 KB
Zarządzenie 86_2011 w sprawie przeprowadznie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok   464.119 KB
Zarządzenie 87_2011 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Cieszanów   141.049 KB
Zarządzenie 88_2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   141.049 B
Zarządzenie 89_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   202.812 KB
Zarządzenie 90_2011 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego   34.715 KB
Zarządzenie 91_2011 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego   30.275 KB
Zarządzenie 92_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   393.106 KB
Zarządzenie 93_2011 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości   40.256 KB
Zarządzenie 94_2011 w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2012 rok   3.399 MB
Zarządzenie 95_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   226.281 KB
Zarządzenie 96_2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji garaży zlokalizowanych na gruntach gminnych   35.945 KB
Zarządzenie 97_2011 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego   31.935 KB
Zarządzenie 98_2011 w sprawie przeprowadzenia w formie spisu z natury inwentaryzacji okresowej składników majątku w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów   207.798 KB
Zarządzenie 99_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   257.135 KB
Zarządzenie 101_2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków   240.145 KB
Zarządzenie 102_2011 w sprawie powołania gminnego koordynatora sprawującego nadzór nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych   40.978 KB
Zarządzenie 103_2011 w sprawie powołania komisji do spraw wyceny pozostałych środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów   41.478 KB
Zarządzenie 104_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   197.564 KB
Zarządzenie 105_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok   489.986 KB
Zarządzenie 106_2011 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Kowalówka   39.893 KB