główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia 2019

Załączniki:
Zarządzenie nr 90 w spr. powołania Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 181 KB
Zarządzenie nr 89 w spr. wprowadzenia Regulaminu ZFŚS MB
Zarządzenie nr 88 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok MB
Zarządzenie nr 87 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 517 KB
Zarządzenie nr 86 w spr. upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie 215 KB
Zarządzenie nr 85 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu w Cieszanowie MB
Zarządzenie nr 84 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 484 KB
Zarządzenie nr 83 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 971 KB
Zarządzenie nr 82 w spr. zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Cieszanów 337 KB
Zarządzenie nr 81 w spr. ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych nierolniczo 303 KB
Zarządzenie nr 80 w spr. ryczałtu biurowego 161 KB
Zarządzenie nr 79 w spr. udzielenia upoważnienia 265 KB
Zarządzenie nr 78 w spr. udzielenia upoważnienia 220 KB
Zarządzenie nr 77 w spr. udzielenia upoważnienia 215 KB
Zarządzenie nr 76 w spr. udzielenia upoważnienia 206 KB
Zarządzenie nr 75 w spr. udzielenia upoważnienia 209 KB
Zarządzenie nr 74 w spr. udzielenia upoważnienia 209 KB
Zarządzenie nr 73 w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi MGOPS w Cieszanowie 205 KB
Zarządzenie nr 72 w spr. zbycia nieruchomości w miejscowości Nowe Sioło 240 KB
Zarządzenie nr 71 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok MB
Zarządzenie nr 70 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna 169 KB
Zarządzenie nr 69 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna 163 KB
Zarządzenie nr 68 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 487 KB
Zarządzenie Nr 67 w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 176 KB
Zarządzenie nr 66 w spr. odwołania Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 206 KB
Zarządzenie nr 65 w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży podczas pracy 279 KB
Zarządzenie nr 64 w spr. nabycia działki położonej w miejscowości Nowe Sioło 235 KB
Zarządzenie nr 63 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 562 KB
Zarządzenie nr 62 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok MB
Zarządzenie nr 61 w spr. zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów MB
Zarządzenie nr 60 w spr. zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów 240 KB
Zarządzenie nr 59 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszy referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 904 KB
Zarządzenie nr 58 w spr.powołania stałej Komisji odbioru końcowego robót związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Cieszanow 226 KB
Zarządzenie nr 57 w spr. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 337 KB
Zarządzenie nr 56 w spr. powołania stałej komisji likwidacyjnej MB
Zarządzenie nr 55 w spr. wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 649 KB
Zarządzenie nr 54 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości 237 KB
Zarządzenie nr 53 w spr. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 360 KB
Zarządzenie nr 52 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok MB
Zarządzenie nr 51 w spr. ustanowienia służebności przesyłu 320 KB
Zarządzenie nr 50 w spr. ustanowienia służebności przesyłu 257 KB
Zarządzenie nr 49 w spr. uznania ważności wyborów Sołtysów 263 KB
Zarządzenie nr 48 w spr. powołania Komisji Przetargowej na zbycie i dzierżawę nieruchomości 215 KB
Zarządzenie nr 47 w spr. powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej 179 KB
Zarządzenie nr 46 w spr. uznania ważności wyborów Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Przewodniczącego Rady Samorządowej Cieszanowa 227 KB
Zarządzenie nr 45 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 709 KB
Zarządzenie nr 44 w spr. ustanowienia służebności przesyłu 321 KB
Zarządzenie nr 43 w spr. powołania Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysów 404 KB
Zarządzenie nr 42 w spr. nabycia działki położonej w miejscowości Dąbrówka 238 KB
Zarządzenie nr 41 w spr. nabycia działki położonej w miejscowości Gorajec 233 KB
Zarządzenie nr 40 w spr. nabycia działki położonej w miejscowości Doliny 237 KB
Zarządzenie nr 39 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 789 KB
Zarządzenie nr 38 w spr. ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa miasta i gminy Cieszanów w 2019r. MB
Zarządzenie nr 37 w spr. zarządzenia wyborów Rad Sołeckich 396 KB
Zarządzenie nr 36 w spr. zwołania ogólnych zebrań mieszkańców 356 KB
Zarządzenie nr 35 w spr. zarządzenia wyborów 551 KB
Zarządzenie nr 34 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie Nowym Siole 188 KB
Zarządzenie nr 33 w spr. przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2018 rok cz. 2 MB
Zarządzenie nr 33 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2018 rok 15 MB
Zarządzenie nr 32 w spr. zmian w zarządzeniu nr 24/2019 w spr. zmian do budżetu 270 KB
Zarządzenie nr 31 w spr. przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników 327 KB
Zarządzenie nr 30 w spr. powołania Komisji Konkursowej 219 KB
Zarządzenie nr 29 w spr. wyboru podmiotów które uzyskały prawo do zawarcia umowy 280 KB
Zarządzenie nr 28 w spr. zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych MB
Zarządzenie nr 27 w spr. powołania Komisji Konkursowej 175 KB
Zarządzenie nr 26 w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 50 KB
Zarządzenie nr 25 w spr. powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji 310 KB
Zarządzenie nr 24 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok MB
Zarządzenie nr 23 w spr. umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu 431 KB
Zarządzenie nr 22 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 690 KB
Zarządzenie nr 21 w spr. aktualizacji użytku gruntowego 262 KB
Zarządzenie nr 20 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego 163 KB
Zarządzenie nr 19 w spr. zbycia prawa własności lokalu użytkowego 219 KB
Zarządzenie nr 18 w spr. ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert MB
Zarządzenie nr 17 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu projektów MB
Zarządzenie nr 16 w spr. zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych 549 KB
Zarządzenie nr 15 w spr. zbycia nieruchomości poł. w miejscowości Gorajec 239 KB
Zarządzenie nr 14 w spr. zbycia nieruchomości poł. w miejscowości Cieszanów 239 KB
Zarządzenie nr 13 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. energetyki i inwestycji MB
Zarządzenie nr 12 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 545 KB
Zarządzenie nr 11 w spr. określenia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2019/2020 558 KB
Zarządzenie nr 10 w spr. nabycia działek położonych w miejscowości Stary Lubliniec 36 KB
Zarządzenie nr 9 w spr. wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 50 KB
Zarządzenie nr 83/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie z dnia 05.07.2019 221 KB
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie z dnia 05.07.2019 221 KB
Zarządzenie nr 59 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko 18 KB
Zarządzenie nr 8 w spr zmian do budżetu 83 KB
Zarządzenie nr 7 w spr powołania zespołu zadaniowego ds ustalenia liczby osób bezdomnych 26 KB
Zarządzenie nr 6 w spr nieodpłatnego przydziału drewna 21 KB
Zarządzenie nr 5 w spr regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych 113 KB
Zarządzenie nr 4 w sprawie zbycia prawa własności lokalu 27 KB
Zarządzenie nr 3 w spr ryczałtu biurowego 20 KB
Zarządzenie nr 2 w sprawie zmian do budżetu 148 KB
Zarządzenie nr 1 w spr. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 27 KB