główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały 2019

Załączniki:
Zalacznik nr 1 do 76 777 KB
UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2019 roku 10 KB
Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 23 KB
załączniki do uchwały nr 74 MB
U C H W A Ł A Nr IX / 74 / 2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2026 14 KB
UCHWAŁA NR IX/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności 10 KB
Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów? 12 KB
Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów? 12 KB
Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów? 12 KB
Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów? 12 KB
Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów? 12 KB
Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Cieszanów? 27 KB
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 22 KB
załączniki do uchwały nr 65 MB
U C H W A Ł A Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2026 14 KB
UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 12 KB
UCHWAŁA NR VII/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 10 KB
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich?, objętego PROW na lata 2014-2020, z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla ?in blanco? wraz z deklaracją wekslową w latach 2019-2025. 16 KB
UCHWAŁA Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta i Gminy w Cieszanowie na 2019r MB
UCHWAŁA Nr VI/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2019 roku na drogach wojewódzkich. 36 KB
UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 12 KB
UCHWAŁA Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszanów 24 KB
UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Cieszanów 10 KB
Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie 20 KB
Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zaniechania wprowadzenia zmian Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" 18 KB
UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku ? Kraina Malucha? w Dąbkowie 15 KB
UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych - prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 9 KB
Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2021 179 KB
UCHWAŁA NR V/51/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sioło 14 KB
UCHWAŁA NR V/50/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, części działki nr 1300/23 położonej w Dachnowie. 13 KB
Zalacznik 2_uchwała nr 49 MB
UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 14 KB
UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 17 KB
UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Cieszanów. 248 KB
UCHWAŁA NR IV/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu w Cieszanowie 8 KB
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 22 KB
UCHWAŁA NR IV/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 10 KB
UCHWAŁA NR IV/43/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowy Lubliniec na rzecz Województwa Podkarpackiego. 14 KB
załącznik do uchwały nr 42 531 KB
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE? 18 KB
załącznik do uchwały nr 41 53 B
UCHWAŁA Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów? 14 KB
UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Cieszanów 9 KB
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2019 rok. 56 KB
UCHWAŁA NR III/38/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 593 KB
UCHWAŁA Nr III/37/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. 33 KB
UCHWAŁA Nr III/36/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2019 roku na drogach wojewódzkich. 33 KB
UCHWAŁA Nr III/35/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań w 2019 roku na drogach powiatowych. 34 KB
UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Cieszanów 10 KB
UCHWAŁA Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/62/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie 20 KB
Uchwała Nr III / 32 /2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok 16 KB
załącznik nr 2 do uchwały nr 31 17 KB
załącznik nr 1 do uchwały nr 31 210 KB
U C H W A Ł A Nr III/31/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2026 14 KB
UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie. 13 KB
UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/49/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ? Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu 47 KB
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 9 KB
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 9 KB
UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 9 KB
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. 26 KB
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska". 33 KB
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 24 KB
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności 10 KB
UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów 9 KB
Uchwała Nr II / 20 /2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok 24 KB
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/81/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 9 KB
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 28 KB
Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 23 KB
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie 20 KB
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 30 KB
Uchwała Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 26 KB
Uchwała Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie. 26 KB
Uchwała Nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie. 27 KB
Uchwała Nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 26 KB
Uchwała Nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie. 26 KB
Uchwała Nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 26 KB
Uchwała Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 25 KB
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie. 25 KB
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie. 25 KB
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 25 KB
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie. 25 KB
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 25 KB
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie. 25 KB
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie. 24 KB