Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 sierpień 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2017 roku. Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2016.176); § 8 ust. 1 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów oraz Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów, w związku z § 5 pkt. 4 załącznika do Zarządzenia nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017 oraz zarządzenie nr 63/2017 z dnia 03-08-2017r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu zarządzam, co następuje: § 1 W wyniku otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017, prawo do zawarcia umowy oraz dotację otrzymały następujące podmioty: 1. Ludowy Klub Sportowy ?ZALEW? Stary Lubliniec ? 4 000 zł § 2 Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszanów. § 3 Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZARZĄDZENIE NR 65/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 07 sierpnia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339), Uchwały Nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r.
 2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
((Dz.U. z 2015 poz. 1339.), Uchwały nr XXIX/ 65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r.

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 16 000,00zł, w tym:

a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania

zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, a także edukacyjno-integracyjne

b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy, warsztaty

d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 10 500,00zł, w tym:

a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych

imprez

b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz miejscowej

twórczości

c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych

d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą

e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów muzycznych;

f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym formom spędzania

wolnego czasu;

Termin realizacji zadań – pomiędzy 05-09-2017 r. a 31.11.2017 r.

II. Zasady przyznania dotacji.

1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o (Dz.U. z 2016 poz. 11817)

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego

wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r.

Nr 570), w terminie do dnia 29-08-2017 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 05-09-2016 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

V. Tryb wyboru oferty:

1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

3. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji.

4. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 15-09-2017r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.

6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.

7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

8. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

9. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

10. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VI. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2016 r.:75 683,00 zł

Cieszanów, dnia 07-08-2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 03-08-2017 r.

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektów
z zakresu rozwoju sportu w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. Nr 127, poz.857, z późn. zm.); § 10 ust. 2 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów oraz Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję komisje konkursową w celu rozpatrzenia i oceny pod względem formalnym
i merytorycznym wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu w następującym składzie:

a) Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów – Przewodnicząca Komisji

b) Agnieszka Kopciuch – pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów – Członek Komisji

c) Henryk Kołodziej – przedstawiciel klubów sportowych – Członek Komisji

§ 2.

Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

ZARZĄDZENIE Nr 44 /2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 30 maja 2017 roku

w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru beneficjentów ostatecznych na listę rezerwową projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów ” w ramach działania 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 )
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór beneficjentów ostatecznych na listę rezerwową do projektu pt. : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowancyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” oś. Priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” .

§ 2

Nabór będzie prowadzony w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.

§ 3

W celu oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów ” powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisja, w składzie :

1.Andrzej Szymanowski – Zastępca Burmistrza UMiG Cieszanów - koordynator projektu
2.Elżbieta Zarębska - Kierownik MGOPS
3.Agnieszka Pachla – starszy pracownik socjalny MGOPS
4.Jerzy Szajowski – Inspektor ds. Energetyki, administrowania kotłowniami komunalno-gazowymi i zasobów mieszkaniowych UMiG Cieszanów

§ 4

1.Do zadań komisji należy przeprowadzanie rekrutacji uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów ”.

2.Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów ”.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 31/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz
o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2017 roku.

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2016.176); § 8 ust. 1 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów oraz Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów, w związku z § 5 pkt. 4 załącznika do Zarządzenia nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017 oraz zarządzenie nr 24/2017 z dnia 27-02-2017r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

zarządzam, co następuje:

§ 1

W wyniku otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017, prawo do zawarcia umowy oraz dotację otrzymały następujące podmioty:

 1. Ludowy Klub Sportowy „URSUS” Dachnów – 22 500 zł
 2. Miejski Klub Sportowy „JUWENIA” Cieszanów – 24 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy „ZALEW” Stary Lubliniec – 17 000 zł
 4. Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” Cieszanów - 3 578 zł

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszanów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenia 2017

Zarządzenie Nr 30/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 6 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XXXIII/87/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

zarządza się, co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę dotychczasowe starty i osiągnięcia zawodników i trenerów oraz plan przygotowań na najbliższy rok; po zapoznaniu się z opinią Komisji w sprawie zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów:

I. Przyznaję stypendia sportowe dla następujących zawodników gier zespołowych biorących udział w rozgrywkach drużynowych o mistrzostwo klasy A seniorów w piłce nożnej:

1) Bielko Rafał – Zawodnik LKS URSUS Dachnów w wysokości 950zł

2) Babik Przemysław – Zawodnik LKS URSUS Dachnów w wysokości 950zł

3) Rogowski Rafał - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950zł

4) Zagaja Robert - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

5) Smoliniec Karol - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

6) Majdan Bartłomiej - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

7) Brzyski Łukasz - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

8) Gudz Mateusz - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

9) Cencora Marcin - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

10) Kata Adrian - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

11) Kata Adam – Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

12) Maciołek Aleksander - Zawodnik LKS URSUS Dachnów wysokości 950 zł

II. Przyznaje się stypendia sportowe dla następujących zawodników uprawiających indywidualną dyscyplinę sportową „karate tradycyjne FUDOKAN”

1) Aleksandra Dragan - zawodnik UKS „MUSASHI” Cieszanów, w wysokości 1600,00 zł

2) Klaudia Beń - zawodnik UKS „MUSASHI” Cieszanów, w wysokości 1600,00 zł

3) Agnieszka Kaczorowska - zawodnik UKS „MUSASHI” Cieszanów, w wysokości 1600,00 zł

4) Alicja Pałczyńska – zawodnik UKS „MUSASHI” Cieszanów, w wysokości 1600,00 zł

III. Przyznaje się stypendium sportowe dla następującego trenera zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w karate tradycyjnym FUDOKAN:

Alicja Pałczyńska - w wysokości 1 600,00 zł

§ 2

1. Stypendia sportowe dla zawodników wymienionych w § 1 pkt. 1-3 przyznaje się na okres
8 miesięcy tj. od kwietnia do listopada 2017 r.

2. Stypendium sportowe dla trenera wymienionego w § 1 pkt. 3 przyznaje się na okres
8 miesięcy tj. od kwietnia do listopada 2017 r.

3. Wymienione w § 1 pkt 1-3 kwoty stypendiów stanowią sumę równych miesięcznych rat,

wypłacanych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny