Zarządzenia BMiG Cieszanów 2016

Załączniki
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ryczałtu biurowego   32.673 KB
Zarządzenie Nr 2 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie   93.330 KB
Zarządzenie Nr 3 w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej   37.511 KB
Zarządzenie Nr 4 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej   95.226 KB
Zarządzenie Nr 5 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Cieszanów   272.686 KB
Zarządzenie Nr 6 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   31.210 KB
Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   123.110 KB
Zarządzenie Nr 8 w sprawie aktualizacji kart usług   47.155 KB
Zarządzenie Nr 8_1 Karta usług Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych   124.752 KB
Zarządzenie Nr 8_2 Deklaracja na podatek od srodków transportowych   476.328 KB
Zarządzenie Nr 8_3 Załącznik do deklaracji   163.314 KB
Zarządzenie Nr 9 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   27.518 KB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   30.893 KB
Zarządzenie Nr 11 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu   221.993 KB
Zarządzenie Nr 12 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i i obrony cywilnej   1.038 MB
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   221.561 KB
Zarządzenie Nr 14 w sprawie wyzanczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   30.180 KB
Zarządzenie Nr 15 w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   36.519 KB
Zarządzenie Nr 16 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Dachnowie   40.971 KB
Zarządzenie Nr 17 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji   53.731 KB
Zarządzenie Nr 18 w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy prawa własności lokalu   39.254 KB
Zarządzenie Nr 19 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego   103.685 KB
Zarządzenie Nr 20 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   28.825 KB
Zarządzenie Nr 21 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2015 rok   4.019 MB
Zarządzenie Nr 21_1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Cieszanów   538.745 KB
Zarządzenie Nr 22 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów   2.444 MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przerowadzenia służby przygotowawczej i organizwoania egzaminu kończącego tę służbe w UMiG   572.650 KB
Zarządzenie Nr 24 w sprawie przyznawania stypendiów sportowych   100.780 KB
Zarządzenie Nr 25 w sprawie wyboru podmiotów które uzyskały prawo do zawarcia umowy   60.286 KB
Zarządzenie Nr 26 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie   42.254 KB
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   400.129 KB
Zarządzenie Nr 28 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dot. Programu Rodzina 500+   40.047 KB
Zarządzenie Nr 29 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dot. Programu Rodzina 500+   40.271 KB
Zarządzenie Nr 30 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach dot. Programu Rodzina 500+   39.089 KB
Zarządzenie Nr 31 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań   175.826 KB
Zarządzenie Nr 32 w sprawie powołania stałej Komisji odbioru końcowego robót związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Cieszanów   44.228 KB
Zarządzenie Nr 33 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dot. Programu Rodzina 500+   39.161 KB
Zarządzenie Nr 34 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 27 z 2016 roku w sprawie zmian do budzetu na 2016 r.   125.734 KB
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   133.691 KB
Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   103.132 KB
Zarządzenie Nr 37 w sprawie zmian do budzetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   257.624 KB
Zarządzenie Nr 38 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wydania opinii o ofertach   49.190 KB
Zarządzenie Nr 39 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego   31.548 KB
Zarządzenie Nr 40 w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów   461.736 KB
Zarządzenie Nr 41 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   253.862 KB
Zarządzenie Nr 42 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20 z 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   33.141 KB
Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   314.161 KB
Zarządzenie Nr 44 w sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru   46.285 KB
Zarządzenie Nr 45 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej   143.792 KB
Zarządzenie Nr 46 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.   92.325 KB
Zarządzenie Nr 47 w spr. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w obrębie Nowy Lubliniec   139.629 KB
Zarządzenie Nr 48 w spr. zmiany skladu Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie   41.360 KB
Zarządzenie Nr 49 w spr. zmian do budżetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2016r.   276.735 KB
Zarządzenie Nr 50 w spr. opłat za korzystanie z miejsca wyznaczonego do kąpieli   54.688 KB
Zarządzenie Nr 51 w spr. ryczałtu biurowego   30.192 KB
Zarządzenie Nr 52 w sprawie pozbawienia prawa do stypendiów sportowych dla zawodników   193.468 KB
Zarządzenie Nr 53 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   31.905 KB
Zarządzenie Nr 54 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.   282.412 KB
Zarządzenie Nr 55 w sprawie zgłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2016r   735.433 KB
Zarządzenie Nr 56 w spr. ustalenia terminu skladania wniosków w ramach programu Wyprawka szkolna   35.456 KB
Zarządzenie Nr 57 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela   44.701 KB
Zarządzenie Nr 58 w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.   2.822 MB
Zarządzenie Nr 59 w spr. zmian do budżetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2016r.   162.099 KB
Zarządzenie Nr 60 w sprawie zbycia nieruchomości poł. w Dachnowie   41.929 KB
Zarządzenie Nr 61 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r   316.573 KB
Zarządzenie Nr 62 w spr. uchylenia zarzadzenia Nr 3 z 2014 r. w spr. zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych   53.883 KB
Zarządzenie Nr 63 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania   502.770 KB
Zarządzenie Nr 64 w spr. zmian do budżetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2016r.   502.823 KB
Zarządzenie Nr 65 w spr. częściowego umorzenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntów   75.434 KB
Zarządzenie Nr 66 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi   2.132 MB
Zarządzenie Nr 67 w sprawie przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego   119.626 KB
Zarządzenie Nr 68 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.   41.011 KB
Zarządzenie Nr 69 w spr. zmian do budżetu miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.   312.396 KB
Zarządzenie Nr 70 w spr. przeprowadzenia w formie spisu z natury inwentaryzacji rocznej   68.813 KB
Zarządzenie Nr 71 w spr. przeprowadzenia w formie spisu z natury okresowej inwentaryzacji środków trwałych   147.025 KB
Zarządzenie Nr 72 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   33.645 KB
Zarządzenie Nr 73 w spr. powołania stałej Komisji Przetargowej   443.788 KB
Zarządzenie Nr 74 w spr. powołania komisji likwidacyjnych i komisji kasacyjnej środków trwałych   65.247 KB
Zarządzenie Nr 75 w sprawie ogłoszenia drugieo konkursu projektów na wspacie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na 2016r   996.594 KB
Zarządzenie Nr 76 w spr. powołania Komisji Mieszkaniowej oraz nadania Regulaminu pracy Komisji   186.526 KB
Zarządzenie Nr 77 w spr. zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie   42.056 KB
Zarządzenie Nr 78 w spr. zmian do budzetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2016r.   503.928 KB
Zarządzenie Nr 79_2016 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Niemstów   78.882 KB
Zarządzenie Nr 80 w spr. nabycia do zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości poł. w Dachnowie   48.538 KB
Zarządzenie Nr 81 w spr. zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Kowalówka   46.824 KB
Zarządzenie Nr 82 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów   2.409 MB
Zarządzenie Nr 83 w spr. wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursów   142.438 KB
Zarządzenie Nr 84 w spr. Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok   3.903 MB
Zarządzenie Nr 84 w spr. Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok_1 w spr. wieloletniej prognozy finansowej   1.415 MB
Zarządzenie Nr 85_2016 z dnia 16.11.2016 r w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2016r   236.777 KB
Zarządzenie Nr 86 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna opałowego   32.043 KB
Zarządzenie Nr 87 w spr. powołania Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysa Sołectwa Niemstów   37.334 KB
Zarządzenie Nr 88 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych   658.766 KB
Zarządzenie Nr 89 w spr. wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów   60.107 KB
Zarządzenie Nr 90 w spr. zmian w zarządzeniu Nr 71 z 2016 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych   47.246 KB
Zarządzenie Nr 91 w spr. zmian w zarządzeniu Nr 74 z 2016 w spr. powołania komisji likwidacyjnej i komisji kasacyjnej środków trwałych   41.740 KB
Zarządzenie Nr 92 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.   540.463 KB
Zarządzenie Nr 93 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   596.122 KB
Zarządzenie Nr 94 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016rok   149.454 KB
Zarządzenie Nr 95 w sprawie zbycia lokalu stanowiącego własność Gminy Cieszanów, położonego w Nowym Lublińcu osiedle   37.726 KB
Zarządzenie Nr 96 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Lubliniec   47.953 KB
Zarządzenie Nr 97 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych   503.551 KB
Zarządzenie Nr 98 z dnia 12.12.2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferty na realizację zadań dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2017r   1.050 MB
Zarządzenie Nr 99 w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Cieszanów oraz jej jednostek budżetowych   2.879 MB
Zarządzenie Nr 100 z dnia 19.12.2016 r w sprawie Zarządzenie w sprawie uznania ważności wyborów sołtysa   32.677 KB
Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 30 grudnia 2016 r.   725.003 KB