Zarządzenia 2015

Załączniki
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ryczałtu biurowego i środków higieny osobistej dla pracowników UMiG Cieszanów   143.028 KB
Zarządzenie Nr 2 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów   200.009 KB
Zarządzenie Nr 3 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów   158.063 KB
Zarządzenie Nr 4 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Cieszanów   150.723 KB
Zarządzenie Nr 5 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych   150.723 B
Zarządzenie Nr 6 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   154.324 KB
Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia w 2015 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli   437.454 KB
Zarządzenie Nr 8 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru beneficjentów ostatecznych w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu   6.745 MB
Zarządzenie Nr 9 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie   188.042 KB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów   79.025 KB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.z01   5.000 MB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.z02   5.000 MB
Zarządzenie Nr 11 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi MGOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o KDR   203.531 KB
Zarządzenie Nr 12 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS do realizacji zadań wynikających z ustawu o KDR   194.772 KB
Zarządzenie Nr 13 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Cieszanów, działki położonej w miejscowości Nowy Lubliniec   208.947 KB
Zarządzenie Nr 14 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu GPiMK   208.595 KB
Zarządzenie Nr 15 w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych   307.352 KB
Zarządzenie Nr 16 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych   1.151 MB
Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok   471.946 KB
Zarządzenie Nr 18 w sprawie nieodplatnego przydziału drewna tartacznego   151.703 KB
Zarządzenie nr 19 w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysów   420.735 KB
Zarządzenie Nr 20 w sprawie ogloszenia konkursu na wsparcie rozwoju sportu   1.016 MB
Zarządzenie Nr 21 w sprawie uznania wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich   267.021 KB
Zarządzenie Nr 22 w sprawie powołania stałej Komisji odbioru końcowego robót zw. z inwestycjami   176.199 KB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu w 2015 r   798.777 KB
Zarzadzenie Nr 24 w spr. ogloszenia konkursu na stanowisko Referenta ds. gosp. przestrzennej   623.040 KB
Zarządzenie Nr 25 w spr. powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w motorowerze   178.625 KB
Zarządzenie Nr 26 w spr. powołania komisji do oceny wniosków na wsparcie rozwoju sportu oraz zmiany terminu otwarcia ofert   242.108 KB
Zarządzenie Nr 27 w spr. ustalenia podstawowych założeń i kierunków dział. w zakr. bezp. zarządzania kryzysowego i OC   300.792 KB
Zarządzenie Nr 28 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok   994.165 KB
Zarządzenie Nr 29 w spr. powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysów   223.612 KB
Zarządzenie Nr 30 w spr. zwołania ogólnych zebrań mieszkańców dla wyboru Przewodniczących i Zarządów Osiedli   230.329 KB
Zarządzenie Nr 31 w spr. zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Rady i Przewodniczącego Rady Samorządowej Cieszanowa   180.577 KB
Zarządzenie Nr 32 w spr. przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym   407.843 KB
Zarządzenie Nr 33 w spr. powołania Komisji Konkursowej do oceny i wydania opinii o ofertach na realizacje zadań   214.486 KB
Zarządzenie Nr 34 w spr. wyboru podmiotów oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu w 2015 roku   240.900 KB
Zarządzenie Nr 34_A w spr. przeprowadzenia weryfikacji formacji SWA   565.450 KB
Zarządzenie Nr 35 w spr. przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2014 r.   3.449 MB
Zarządzenie Nr 35_1 Informacja o stanie mienia komunalnego   502.505 KB
Zarządzenie Nr 36 w spr. upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej   171.423 KB
Zarządzenie Nr 37 w spr. ogłoszenia drugiego otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu   1,010.500 KB
Zarządzenie Nr 38 w spr. zarządzenia wyborów Rad Sołeckich   303.661 KB
Zarządzenie Nr 39 w spr. zmiany Zarządzenie Nr 38 w sprawie wyborów Rad Sołeckich   192.739 KB
Zarządzenie Nr 40 w spr. uznania ważności wyborów Sołtysów   246.640 KB
Zarządzenie Nr 41 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok   783.186 KB
Zarządzenie Nr 42 w spr. zbycia w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Dachnów   195.121 KB
Zarządzenie Nr 43 w spr. zamiany nieruchomości gruntowej poł. w Cieszanowie   207.048 KB
Zarządzenie Nr 44 w spr. powolania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania   254.025 KB
Zarządzenie Nr 45 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania   698.281 KB
Zarządzenie Nr 46 w spr. wyboru podmiotów oraz o wysokości dotacji na rozwój sportu   56.057 KB
Zarządzenie Nr 47 w sprawie powołania koordynatora ds. obsł. informatycznej   32.709 KB
Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmian do budżetu   134.855 KB
Zarządzenie Nr 49 w sprawie aktualizacji kart usług   100.855 KB
Zarządzenie Nr 49_1a wniosek decyzja o warunkach zabudowy   107.350 KB
Zarządzenie Nr 49_2 karta usług Decyzja o ust. lok. inwest. celu publ.   143.960 KB
Zarządzenie Nr 49_2a wniosek o wyd. decyzji o lok. inwest. celu publ.   106.861 KB
Zarządzenie Nr 49_3 karta usług Zamiana nieruchomości   106.646 KB
Zarządzenie Nr 49_4 karta usług Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców   110.521 KB
Zarządzenie Nr 49_5 Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej   108.316 KB
Zarządzenie Nr 49_5a wzór podania o sprzedaż w trybie bezprzetargowym   21.701 KB
Zarządzenie Nr 49_6 karta usług Sprzedaż nieruchomości   103.164 KB
Zarządzenie Nr 49_7 karta usług Dzierżawa nieruchomości gminnych   112.002 KB
Zarządzenie Nr 49_7a Podanie o wydzierżawienie działki   22.218 KB
Zarządzenie Nr 49_8 karta usług Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego   117.684 KB
Zarządzenie Nr 49_9 karta usług Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości   115.898 KB
Zarządzenie Nr 49_10 karta usług Ulga w podatku od środków transportowych   139.463 KB
Zarządzenie Nr 49_10a wniosek o zastosowanie ulgi w podatku od środków transp.   37.815 KB
Zarządzenie Nr 49_11 karta usług Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych   137.958 KB
Zarządzenie Nr 49_11a DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych   758.699 KB
Zarządzenie Nr 49_11b DT-1A Załącznik do deklaracji DT-!   183.921 KB
Zarządzenie Nr 49_12 karta usług Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym   105.853 KB
Zarządzenie Nr 49_12a wniosek o wydanie zaświadczenia   24.197 KB
Zarządzenie Nr 49_13 karta usług Zastosowanie ulg w podatku   96.084 KB
Zarządzenie Nr 49_13a Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku   40.236 KB
Zarządzenie Nr 49_14 karta usług Złożenie deklaracji na podatek osoby prawne   89.506 KB
Zarządzenie Nr 49_14a DN deklaracja na podatek od nieruchomości   204.060 KB
Zarządzenie Nr 49_14b DR Deklaracja na podatek rolny   199.902 KB
Zarządzenie Nr 49_14c DL-1 Deklaracja na podatek leśny   116.058 KB
Zarządzenie Nr 49_15 karta usług Przyznanie świadczenia za ćwiczenia wojskowe   110.483 KB
Zarządzenie Nr 49_16 karta usług Rejestracja przedpoborowych   93.896 KB
Zarządzenie Nr 49_17 karta usług Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny   112.154 KB
Zarządzenie Nr 49_17a Podanie   210.549 KB
Zarządzenie Nr 49_18 karta usług Uznanie poborowego za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny   112.146 KB
Zarządzenie Nr 49_18a podanie   207.278 KB
Zarządzenie Nr 49_19 karta usług Postanowienie opiniujące podział nieruchomości   102.731 KB
Zarządzenie Nr 49_19a Wniosek o wydanie postanowienia   37.098 KB
Zarządzenie Nr 49_20 karta usług Złożenie deklaracji o wyskości opłaty za gosp. odpadami   102.114 KB
Zarządzenie Nr 49_20a Deklaracja o wysokości opłaty za gosp. odpadami   228.250 KB
Zarządzenie Nr 50 w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP   205.413 KB
Zarządzenie Nr 51 w spr. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych   62.478 KB
Zarządzenie Nr 52 w spr. wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych   115.568 KB
Zarządzenie Nr 53 w spr. aktualizacji użytku gruntowego w obrębie geodezyjnym Żuków   41.158 KB
Zarządzenie Nr 54 w spr. aktualizacji użytku gruntowego w obrębie geodezyjnym Nowy Lubliniec   41.066 KB
Zarządzenie Nr 55 w spr. zmian do budżetu   116.418 KB
Zarządzenie Nr 56 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP   48.006 KB
Zarządzenie Nr 57 w spr. zmian do budżetu   244.238 KB
Zarządzenie Nr 58 w spr. ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2015 r   172.526 KB
Zarządzenie Nr 59 w spr. ogłoszenia konkursu na stan. Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych   174.286 KB
Zarządzenie Nr 60 Szefa OC w spr. przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania   134.754 KB
Zarządzenie Nr 60.1 załącznik harmonogram przebiegu treningu   138.199 KB
Zarządzenie Nr 61 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna   33.012 KB
Zarządzenie Nr 62 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna opałowego   32.150 KB
Zarządzenie Nr 63 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna   29.769 KB
Zarządzenie Nr 64 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna opałowego   29.575 KB
Zarządzenie Nr 65 w spr. zmian do budżetu   71.177 KB
Zarządzenie Nr 66 w sprawie udzielenia upoważnienia   44.521 KB
Zarządzenie Nr 67 w sprawie powołania gminnej komisji ds. ustalania szkód   56.418 KB
Zarządzenie Nr 68 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   33.179 KB
Zarządzenie Nr 69 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   29.734 KB
Zarządzenie Nr 70 w sprawie zmian do budżetu   129.992 KB
Zarządzenie Nr 71 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością   78.261 KB
Zarządzenie Nr 72 w sprawie powołania audytorów wewnętrznych   44.489 KB
Zarządzenie Nr 73 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy   35.452 KB
Zarządzenie Nr 74 w sprawie zmian do budżetu   431.824 KB
Zarządzenie Nr 75 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla potrzeb projektu   530.111 KB
Zarządzenie Nr 76 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości poł. w miejscowości Dachnów   45.107 KB
Zarządzenie Nr 77 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Dachnowie   49.997 KB
Zarządzenie Nr 78 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla potrzeb projektu   524.175 KB
ZArządzenie Nr 79 w sprawie zmian do budżetu   175.762 KB
Zarządzenie Nr 80 w sprawie obniżenia ceny i terminu przeprowadzenia przetargu   55.640 KB
Zarządzenie Nr 81 w sprawie przeprowadzenia badania zadowolenia klientów   85.163 KB
Zarządzenie Nr 82 w sprawie aktualizacji kart usług   111.170 KB
Zarządzenie Nr 82_1 karta usług Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym   123.318 KB
Zarządzenie Nr 82_1a wniosek o wydanie zaświadczenia   23.368 KB
Zarządzenie Nr 82_2 karta usług Zastosowanie ulg w podatku   111.206 KB
Zarządzenie Nr 82_2a wniosek o zastosowanie ulg w podatku   39.492 KB
Zarządzenie Nr 82_3 karta usług Złożenie deklaracji na podatek   105.757 KB
Zarządzenie Nr 82_3a DR Deklaracja na podatek rolny   200.886 KB
Zarządzenie Nr 82_3b DN Deklaracja na podatek od nieruchomości   201.489 KB
Zarządzenie Nr 82_3c DL-1 Deklaracja na podatek leśny   116.689 KB
Zarządzenie Nr 82_7 karta usług Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego   144.825 KB
Zarządzenie Nr 82_8 karta usług Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa   144.185 KB
Zarządzenie Nr 82_9 karta usług Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcie związku małżeńskiego za granicą   123.814 KB
Zarządzenie Nr 82_9a Podanie o wydanie zaświadczenia   101.027 KB
Zarządzenie Nr 82_10 karta usług Zawarcie związku małżeńskiego   124.334 KB
Zarządzenie Nr 82_11 karta usług Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego   141.586 KB
Zarządzenie Nr 82_12 karta usług Rejestracja zgonu   117.013 KB
Zarządzenie Nr 82_13 karta usług Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego   131.839 KB
Zarządzenie Nr 82_14 karta usług Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym   133.962 KB
Zarządzenie Nr 82_15 karta usług Zameldowanie na pobyt stały   164.862 KB
Zarządzenie Nr 82_15a wniosek zgłoszenie pobytu stałego   92.958 KB
Zarządzenie Nr 82_16 karta usług Zameldowanie na pobyt czasowy   176.733 KB
Zarządzenie Nr 82_16a wniosek zgłoszenie pobytu czasowego   102.071 KB
Zarządzenie Nr 82_17 karta usług Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego   163.698 KB
Zarządzenie Nr 82_17a Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego   72.884 KB
Zarządzenie Nr 82_18 karta usług Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego   173.308 KB
Zarządzenie Nr 82_18a Wniosek Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego   83.938 KB
Zarządzenie Nr 82_19 karta usług Wydawanie dowodu osobistego   176.922 KB
Zarządzenie Nr 82_19a Wniosek o wydanie dowodu osobistego   102.347 KB
Zarządzenie Nr 82_20 karta usług Wydanie zaświadczenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego   106.646 KB
Zarządzenie Nr 82_20a Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego   73.147 KB
Zarządzenie Nr 82_21 karta usług Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności   112.410 KB
Zarządzenie Nr 82_21a Podanie o wydanie zaświadczenia   29.333 KB
Zarządzenie Nr 82_22 karta usług Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   264.539 KB
Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian do budżetu   334.335 KB
Zarządzenie Nr 84 w sprawie ryczałtu biurowego   30.621 KB
Zarządzenie Nr 85 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Dachnowie   43.018 KB
Zarządzenie Nr 86 w sprawie zmian do budżetu   173.990 KB
Zarządzenie Nr 87 w sprawie obniżenia ceny i terminu przeprowadzenia przetargu   131.148 KB
Zarządzenie Nr 88 w sprawie upoważnienia w zakresie egzekucji administracyjnej podatków   56.713 KB
Zarządzenie Nr 89 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej   49.289 KB
Zarządzenie Nr 90 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów   43.205 KB
Zarządzenie Nr 91 w sprawie zmian do budżetu   614.731 KB
Zarządzenie Nr 92 w sprawie obniżenia ceny i terminu przeprowadzenia przetargu   130.018 KB
Zarządzenie Nr 93 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum   91.406 KB
Zarządzenie Nr 94 w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku   3.055 MB
Zarządzenie Nr 94a w sprawie pozbawienia prawa do stypendiów sportowych dla zawodników   37.583 KB
Zarządzenie Nr 95 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum   67.173 KB
Zarządzenie Nr 96 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat   176.788 KB
Zarządzenie Nr 97 w sprawie zmian do budżetu   353.927 KB
Zarządzenie nr 98 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków UE   291.058 KB
Zarządzenie Nr 99 w sprawie powołania biegłego   56.066 KB
Zarządzenie Nr 100 w sprawie zmian do budżetu   119.544 KB
Zarządzenie Nr 101 w sprawie terminu składania wniosków na zakup podręczników   35.414 KB
Zarządzenie Nr 102 w sprawie obniżenia ceny i terminu przeprowadzenia przetargu   61.455 KB
Zarządzenie Nr 103 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   53.961 KB
Zarządzenie Nr 104 w sprawie pozbawienia prawa do stypendium sportowego dla zawodnika   35.530 KB
Zarządzenie Nr 105 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych   57.446 KB
Zarządzenie Nr 106 w sprawie zmian do budżetu   185.590 KB
Zarządzenie Nr 107 w sprawie aktualizacji kart usług   47.044 KB
Zarządzenie Nr 107_1 Karta usług Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów   146.286 KB
Zarządzenie Nr 107_1a Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   276.408 KB
Zarządzenie Nr 108 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej   45.118 KB
Zarządzenie Nr 109 w sprawie powołania Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji   103.639 KB
Zarządzenie Nr 110 w sprawie zmian do budżetu   426.551 KB
Zarządzenie Nr 111 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i i do Senatu RP   196.149 KB
Zarządzenie Nr 112 w sprawie aktualizacji użytku gruntowego dla działki położonej w obrębie geodezyjnym Cieszanów   38.904 KB
Zarządzenie Nr 113 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych   68.577 KB
Zarządzenie Nr 114 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych   63.581 KB
Zarządzenie Nr 115 Szefa OC w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania   384.689 KB
Zarządzenie Nr 116 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Dachnowie   41.070 KB
Zarządzenie Nr 117 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP   45.831 KB
Zarządzenie Nr 118 w sprawie zmian do budżetu   235.422 KB
Zarządzenie Nr 119 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki polożonej w Cieszanowie   47.995 KB
Zarządzenie Nr 120 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Nowy Lubliniec   49.307 KB
Zarządzenie Nr 121 w sprawie zmian do budżetu   145.241 KB
Zarządzenie Nr 122 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP   48.825 KB
Zarządzenie Nr 123 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi   497.943 KB
Zarządzenie Nr 124 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   32.322 KB
Zarządzenie Nr 125 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP   46.301 KB
Zarządzenie Nr 126 w sprawie zmian do budżetu   240.063 KB
Zarządzenie Nr 127 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 w sprawie zmian do budżetu   54.317 KB
Zarządzenie Nr 128 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   31.538 KB
Zarządzenie Nr 129 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   26.924 KB
Zarządzenie Nr 130 w sprawie zmian do budżetu   431.382 KB
Zarządzenie Nr 131 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Chotylub   46.304 KB
Zarządzenie Nr 132 w sprawie pozbawienia prawa do stypendiów sportowych dla zawodników   38.053 KB
Zarządzenie Nr 133 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości obejmującej zespół dworsko pałacowy w Nowym Siole   125.402 KB
Zarządzenie Nr 134 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu z tytułu dzierżawy Zespołu dworsko parkowego w Nowym Siole   45.940 KB
Zarządzenie Nr 135 w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok   4.191 MB
Zarządzenie Nr 136 w sprawie zmian do budzetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2015r   295.191 KB
Zarządzenie Nr 137 w sprawie przeprowadzenia w formie spisu z natury inwentaryzacji okresowej skladników majątku w Urzedzie Miasta i Gminy Cieszanów   214.788 KB
Zarządzenie Nr 138 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Cieszanów   66.469 KB
Zarządzenie Nr 139 w sprawie częściowego umorzenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego Gminy Cieszanów   77.898 KB
Zarządzenie Nr 140 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok   413.872 KB
Zarządzenie Nr 141 w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego   40.622 KB
Zarządzenie Nr 142 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości polożonych w Dachnowie i Niemstowie   44.617 KB
Zarządzenie Nr 143 w sprawie udzielenia upoważnienia   53.939 KB
Zarządzenie Nr 144 w sprawie udzielenia upoważnienia   54.079 KB
Zarządzenie Nr 145 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzenia konkursów na stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów   154.999 KB
Zarządzenie Nr 146 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok   274.803 KB
Zarządzenie Nr 146a w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie   43.093 KB
Zarządzenie Nr 147 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszy referent   168.940 KB
Zarządzenie Nr 148 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Urzędzie Miasta i GMiny w Cieszanowie   177.778 KB
Zarządzenie Nr 149 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok   623.593 KB
Zarządzenie Nr 150 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminyb w Cieszanowie   2.423 MB
Zarządzenie Nr 151 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Cieszanowie   335.689 KB
Zarządzenie Nr 152 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35 z 2014 dotyczącego wyboru 100 ostatecznych odbiorców projektu   60.877 KB
Zarządzenie Nr 153 w sprawie zmian do zasad polityki rachunkowości   64.723 KB
Zarządzenie Nr 154 w sprawie określenia misji, celów i zadań Urzędu w 2016r   161.660 KB