główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia 2015

Załączniki:
Zarządzenie Nr 154 w sprawie określenia misji, celów i zadań Urzędu w 2016r 162 KB
Zarządzenie Nr 153 w sprawie zmian do zasad polityki rachunkowości 65 KB
Zarządzenie Nr 152 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35 z 2014 dotyczącego wyboru 100 ostatecznych odbiorców projektu 61 KB
Zarządzenie Nr 151 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Cieszanowie 336 KB
Zarządzenie Nr 150 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminyb w Cieszanowie MB
Zarządzenie Nr 149 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok 624 KB
Zarządzenie Nr 148 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Urzędzie Miasta i GMiny w Cieszanowie 178 KB
Zarządzenie Nr 147 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszy referent 169 KB
Zarządzenie Nr 146a w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie 43 KB
Zarządzenie Nr 146 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok 275 KB
Zarządzenie Nr 145 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzenia konkursów na stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów 155 KB
Zarządzenie Nr 144 w sprawie udzielenia upoważnienia 54 KB
Zarządzenie Nr 143 w sprawie udzielenia upoważnienia 54 KB
Zarządzenie Nr 142 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości polożonych w Dachnowie i Niemstowie 45 KB
Zarządzenie Nr 141 w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego 41 KB
Zarządzenie Nr 140 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok 414 KB
Zarządzenie Nr 139 w sprawie częściowego umorzenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego Gminy Cieszanów 78 KB
Zarządzenie Nr 138 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Cieszanów 66 KB
Zarządzenie Nr 137 w sprawie przeprowadzenia w formie spisu z natury inwentaryzacji okresowej skladników majątku w Urzedzie Miasta i Gminy Cieszanów 215 KB
Zarządzenie Nr 136 w sprawie zmian do budzetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2015r 295 KB
Zarządzenie Nr 135 w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok MB
Zarządzenie Nr 134 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu z tytułu dzierżawy Zespołu dworsko parkowego w Nowym Siole 46 KB
Zarządzenie Nr 133 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości obejmującej zespół dworsko pałacowy w Nowym Siole 125 KB
Zarządzenie Nr 132 w sprawie pozbawienia prawa do stypendiów sportowych dla zawodników 38 KB
Zarządzenie Nr 131 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Chotylub 46 KB
Zarządzenie Nr 130 w sprawie zmian do budżetu 431 KB
Zarządzenie Nr 129 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 27 KB
Zarządzenie Nr 128 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 32 KB
Zarządzenie Nr 127 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 w sprawie zmian do budżetu 54 KB
Zarządzenie Nr 126 w sprawie zmian do budżetu 240 KB
Zarządzenie Nr 125 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP 46 KB
Zarządzenie Nr 124 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 32 KB
Zarządzenie Nr 123 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 498 KB
Zarządzenie Nr 122 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP 49 KB
Zarządzenie Nr 121 w sprawie zmian do budżetu 145 KB
Zarządzenie Nr 120 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Nowy Lubliniec 49 KB
Zarządzenie Nr 119 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki polożonej w Cieszanowie 48 KB
Zarządzenie Nr 118 w sprawie zmian do budżetu 235 KB
Zarządzenie Nr 117 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP 46 KB
Zarządzenie Nr 116 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Dachnowie 41 KB
Zarządzenie Nr 115 Szefa OC w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania 385 KB
Zarządzenie Nr 114 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 64 KB
Zarządzenie Nr 113 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 69 KB
Zarządzenie Nr 112 w sprawie aktualizacji użytku gruntowego dla działki położonej w obrębie geodezyjnym Cieszanów 39 KB
Zarządzenie Nr 111 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i i do Senatu RP 196 KB
Zarządzenie Nr 110 w sprawie zmian do budżetu 427 KB
Zarządzenie Nr 109 w sprawie powołania Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji 104 KB
Zarządzenie Nr 108 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej 45 KB
Zarządzenie Nr 107_1a Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 276 KB
Zarządzenie Nr 107_1 Karta usług Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 146 KB
Zarządzenie Nr 107 w sprawie aktualizacji kart usług 47 KB
Zarządzenie Nr 106 w sprawie zmian do budżetu 186 KB
Zarządzenie Nr 105 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych 57 KB
Zarządzenie Nr 104 w sprawie pozbawienia prawa do stypendium sportowego dla zawodnika 36 KB
Zarządzenie Nr 103 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 54 KB
Zarządzenie Nr 102 w sprawie obniżenia ceny i terminu przeprowadzenia przetargu 61 KB
Zarządzenie Nr 101 w sprawie terminu składania wniosków na zakup podręczników 35 KB
Zarządzenie Nr 100 w sprawie zmian do budżetu 120 KB
Zarządzenie Nr 99 w sprawie powołania biegłego 56 KB
Zarządzenie nr 98 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków UE 291 KB
Zarządzenie Nr 97 w sprawie zmian do budżetu 354 KB
Zarządzenie Nr 96 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat 177 KB
Zarządzenie Nr 95 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum 67 KB
Zarządzenie Nr 94a w sprawie pozbawienia prawa do stypendiów sportowych dla zawodników 38 KB
Zarządzenie Nr 94 w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku MB
Zarządzenie Nr 93 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum 91 KB
Zarządzenie Nr 92 w sprawie obniżenia ceny i terminu przeprowadzenia przetargu 130 KB
Zarządzenie Nr 91 w sprawie zmian do budżetu 615 KB
Zarządzenie Nr 90 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów 43 KB
Zarządzenie Nr 89 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej 49 KB
Zarządzenie Nr 88 w sprawie upoważnienia w zakresie egzekucji administracyjnej podatków 57 KB
Zarządzenie Nr 87 w sprawie obniżenia ceny i terminu przeprowadzenia przetargu 131 KB
Zarządzenie Nr 86 w sprawie zmian do budżetu 174 KB
Zarządzenie Nr 85 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Dachnowie 43 KB
Zarządzenie Nr 84 w sprawie ryczałtu biurowego 31 KB
Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian do budżetu 334 KB
Zarządzenie Nr 82_22 karta usług Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 265 KB
Zarządzenie Nr 82_21a Podanie o wydanie zaświadczenia 29 KB
Zarządzenie Nr 82_21 karta usług Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 112 KB
Zarządzenie Nr 82_20a Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 73 KB
Zarządzenie Nr 82_20 karta usług Wydanie zaświadczenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 107 KB
Zarządzenie Nr 82_19a Wniosek o wydanie dowodu osobistego 102 KB
Zarządzenie Nr 82_19 karta usług Wydawanie dowodu osobistego 177 KB
Zarządzenie Nr 82_18a Wniosek Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 84 KB
Zarządzenie Nr 82_18 karta usług Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 173 KB
Zarządzenie Nr 82_17a Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 73 KB
Zarządzenie Nr 82_17 karta usług Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 164 KB
Zarządzenie Nr 82_16a wniosek zgłoszenie pobytu czasowego 102 KB
Zarządzenie Nr 82_16 karta usług Zameldowanie na pobyt czasowy 177 KB
Zarządzenie Nr 82_15a wniosek zgłoszenie pobytu stałego 93 KB
Zarządzenie Nr 82_15 karta usług Zameldowanie na pobyt stały 165 KB
Zarządzenie Nr 82_14 karta usług Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 134 KB
Zarządzenie Nr 82_13 karta usług Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 132 KB
Zarządzenie Nr 82_12 karta usług Rejestracja zgonu 117 KB
Zarządzenie Nr 82_11 karta usług Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 142 KB
Zarządzenie Nr 82_10 karta usług Zawarcie związku małżeńskiego 124 KB
Zarządzenie Nr 82_9a Podanie o wydanie zaświadczenia 101 KB
Zarządzenie Nr 82_9 karta usług Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcie związku małżeńskiego za granicą 124 KB
Zarządzenie Nr 82_8 karta usług Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 144 KB
Zarządzenie Nr 82_7 karta usług Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego 145 KB
Zarządzenie Nr 82_3c DL-1 Deklaracja na podatek leśny 117 KB
Zarządzenie Nr 82_3b DN Deklaracja na podatek od nieruchomości 201 KB
Zarządzenie Nr 82_3a DR Deklaracja na podatek rolny 201 KB
Zarządzenie Nr 82_3 karta usług Złożenie deklaracji na podatek 106 KB
Zarządzenie Nr 82_2a wniosek o zastosowanie ulg w podatku 39 KB
Zarządzenie Nr 82_2 karta usług Zastosowanie ulg w podatku 111 KB
Zarządzenie Nr 82_1a wniosek o wydanie zaświadczenia 23 KB
Zarządzenie Nr 82_1 karta usług Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 123 KB
Zarządzenie Nr 82 w sprawie aktualizacji kart usług 111 KB
Zarządzenie Nr 81 w sprawie przeprowadzenia badania zadowolenia klientów 85 KB
Zarządzenie Nr 80 w sprawie obniżenia ceny i terminu przeprowadzenia przetargu 56 KB
ZArządzenie Nr 79 w sprawie zmian do budżetu 176 KB
Zarządzenie Nr 78 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla potrzeb projektu 524 KB
Zarządzenie Nr 77 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Dachnowie 50 KB
Zarządzenie Nr 76 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości poł. w miejscowości Dachnów 45 KB
Zarządzenie Nr 75 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla potrzeb projektu 530 KB
Zarządzenie Nr 74 w sprawie zmian do budżetu 432 KB
Zarządzenie Nr 73 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 35 KB
Zarządzenie Nr 72 w sprawie powołania audytorów wewnętrznych 44 KB
Zarządzenie Nr 71 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością 78 KB
Zarządzenie Nr 70 w sprawie zmian do budżetu 130 KB
Zarządzenie Nr 69 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego 30 KB
Zarządzenie Nr 68 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego 33 KB
Zarządzenie Nr 67 w sprawie powołania gminnej komisji ds. ustalania szkód 56 KB
Zarządzenie Nr 66 w sprawie udzielenia upoważnienia 45 KB
Zarządzenie Nr 65 w spr. zmian do budżetu 71 KB
Zarządzenie Nr 64 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna opałowego 30 KB
Zarządzenie Nr 63 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna 30 KB
Zarządzenie Nr 62 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna opałowego 32 KB
Zarządzenie Nr 61 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna 33 KB
Zarządzenie Nr 60.1 załącznik harmonogram przebiegu treningu 138 KB
Zarządzenie Nr 60 Szefa OC w spr. przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania 135 KB
Zarządzenie Nr 59 w spr. ogłoszenia konkursu na stan. Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych 174 KB
Zarządzenie Nr 58 w spr. ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2015 r 173 KB
Zarządzenie Nr 57 w spr. zmian do budżetu 244 KB
Zarządzenie Nr 56 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 48 KB
Zarządzenie Nr 55 w spr. zmian do budżetu 116 KB
Zarządzenie Nr 54 w spr. aktualizacji użytku gruntowego w obrębie geodezyjnym Nowy Lubliniec 41 KB
Zarządzenie Nr 53 w spr. aktualizacji użytku gruntowego w obrębie geodezyjnym Żuków 41 KB
Zarządzenie Nr 52 w spr. wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 116 KB
Zarządzenie Nr 51 w spr. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 62 KB
Zarządzenie Nr 50 w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 205 KB
Zarządzenie Nr 49_20a Deklaracja o wysokości opłaty za gosp. odpadami 228 KB
Zarządzenie Nr 49_20 karta usług Złożenie deklaracji o wyskości opłaty za gosp. odpadami 102 KB
Zarządzenie Nr 49_19a Wniosek o wydanie postanowienia 37 KB
Zarządzenie Nr 49_19 karta usług Postanowienie opiniujące podział nieruchomości 103 KB
Zarządzenie Nr 49_18a podanie 207 KB
Zarządzenie Nr 49_18 karta usług Uznanie poborowego za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny 112 KB
Zarządzenie Nr 49_17a Podanie 211 KB
Zarządzenie Nr 49_17 karta usług Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny 112 KB
Zarządzenie Nr 49_16 karta usług Rejestracja przedpoborowych 94 KB
Zarządzenie Nr 49_15 karta usług Przyznanie świadczenia za ćwiczenia wojskowe 110 KB
Zarządzenie Nr 49_14c DL-1 Deklaracja na podatek leśny 116 KB
Zarządzenie Nr 49_14b DR Deklaracja na podatek rolny 200 KB
Zarządzenie Nr 49_14a DN deklaracja na podatek od nieruchomości 204 KB
Zarządzenie Nr 49_14 karta usług Złożenie deklaracji na podatek osoby prawne 90 KB
Zarządzenie Nr 49_13a Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku 40 KB
Zarządzenie Nr 49_13 karta usług Zastosowanie ulg w podatku 96 KB
Zarządzenie Nr 49_12a wniosek o wydanie zaświadczenia 24 KB
Zarządzenie Nr 49_12 karta usług Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 106 KB
Zarządzenie Nr 49_11b DT-1A Załącznik do deklaracji DT-! 184 KB
Zarządzenie Nr 49_11a DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 759 KB
Zarządzenie Nr 49_11 karta usług Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych 138 KB
Zarządzenie Nr 49_10a wniosek o zastosowanie ulgi w podatku od środków transp. 38 KB
Zarządzenie Nr 49_10 karta usług Ulga w podatku od środków transportowych 139 KB
Zarządzenie Nr 49_9 karta usług Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości 116 KB
Zarządzenie Nr 49_8 karta usług Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 118 KB
Zarządzenie Nr 49_7a Podanie o wydzierżawienie działki 22 KB
Zarządzenie Nr 49_7 karta usług Dzierżawa nieruchomości gminnych 112 KB
Zarządzenie Nr 49_6 karta usług Sprzedaż nieruchomości 103 KB
Zarządzenie Nr 49_5a wzór podania o sprzedaż w trybie bezprzetargowym 22 KB
Zarządzenie Nr 49_5 Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 108 KB
Zarządzenie Nr 49_4 karta usług Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 111 KB
Zarządzenie Nr 49_3 karta usług Zamiana nieruchomości 107 KB
Zarządzenie Nr 49_2a wniosek o wyd. decyzji o lok. inwest. celu publ. 107 KB
Zarządzenie Nr 49_2 karta usług Decyzja o ust. lok. inwest. celu publ. 144 KB
Zarządzenie Nr 49_1a wniosek decyzja o warunkach zabudowy 107 KB
Zarządzenie Nr 49 w sprawie aktualizacji kart usług 101 KB
Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmian do budżetu 135 KB
Zarządzenie Nr 47 w sprawie powołania koordynatora ds. obsł. informatycznej 33 KB
Zarządzenie Nr 46 w spr. wyboru podmiotów oraz o wysokości dotacji na rozwój sportu 56 KB
Zarządzenie Nr 45 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania 698 KB
Zarządzenie Nr 44 w spr. powolania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania 254 KB
Zarządzenie Nr 43 w spr. zamiany nieruchomości gruntowej poł. w Cieszanowie 207 KB
Zarządzenie Nr 42 w spr. zbycia w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Dachnów 195 KB
Zarządzenie Nr 41 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok 783 KB
Zarządzenie Nr 40 w spr. uznania ważności wyborów Sołtysów 247 KB
Zarządzenie Nr 39 w spr. zmiany Zarządzenie Nr 38 w sprawie wyborów Rad Sołeckich 193 KB
Zarządzenie Nr 38 w spr. zarządzenia wyborów Rad Sołeckich 304 KB
Zarządzenie Nr 37 w spr. ogłoszenia drugiego otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu 1,011 KB
Zarządzenie Nr 36 w spr. upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 171 KB
Zarządzenie Nr 35_1 Informacja o stanie mienia komunalnego 503 KB
Zarządzenie Nr 35 w spr. przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2014 r. MB
Zarządzenie Nr 34_A w spr. przeprowadzenia weryfikacji formacji SWA 565 KB
Zarządzenie Nr 34 w spr. wyboru podmiotów oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu w 2015 roku 241 KB
Zarządzenie Nr 33 w spr. powołania Komisji Konkursowej do oceny i wydania opinii o ofertach na realizacje zadań 214 KB
Zarządzenie Nr 32 w spr. przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 408 KB
Zarządzenie Nr 31 w spr. zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Rady i Przewodniczącego Rady Samorządowej Cieszanowa 181 KB
Zarządzenie Nr 30 w spr. zwołania ogólnych zebrań mieszkańców dla wyboru Przewodniczących i Zarządów Osiedli 230 KB
Zarządzenie Nr 29 w spr. powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysów 224 KB
Zarządzenie Nr 28 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok 994 KB
Zarządzenie Nr 27 w spr. ustalenia podstawowych założeń i kierunków dział. w zakr. bezp. zarządzania kryzysowego i OC 301 KB
Zarządzenie Nr 26 w spr. powołania komisji do oceny wniosków na wsparcie rozwoju sportu oraz zmiany terminu otwarcia ofert 242 KB
Zarządzenie Nr 25 w spr. powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w motorowerze 179 KB
Zarzadzenie Nr 24 w spr. ogloszenia konkursu na stanowisko Referenta ds. gosp. przestrzennej 623 KB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu w 2015 r 799 KB
Zarządzenie Nr 22 w sprawie powołania stałej Komisji odbioru końcowego robót zw. z inwestycjami 176 KB
Zarządzenie Nr 21 w sprawie uznania wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich 267 KB
Zarządzenie Nr 20 w sprawie ogloszenia konkursu na wsparcie rozwoju sportu MB
Zarządzenie nr 19 w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysów 421 KB
Zarządzenie Nr 18 w sprawie nieodplatnego przydziału drewna tartacznego 152 KB
Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok 472 KB
Zarządzenie Nr 16 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych MB
Zarządzenie Nr 15 w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych 307 KB
Zarządzenie Nr 14 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu GPiMK 209 KB
Zarządzenie Nr 13 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Cieszanów, działki położonej w miejscowości Nowy Lubliniec 209 KB
Zarządzenie Nr 12 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS do realizacji zadań wynikających z ustawu o KDR 195 KB
Zarządzenie Nr 11 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi MGOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o KDR 204 KB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.z02 MB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.z01 MB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 79 KB
Zarządzenie Nr 9 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie 188 KB
Zarządzenie Nr 8 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru beneficjentów ostatecznych w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu MB
Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia w 2015 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 437 KB
Zarządzenie Nr 6 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego 154 KB
Zarządzenie Nr 5 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych 154 B
Zarządzenie Nr 4 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Cieszanów 151 KB
Zarządzenie Nr 3 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 158 KB
Zarządzenie Nr 2 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 200 KB
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ryczałtu biurowego i środków higieny osobistej dla pracowników UMiG Cieszanów 143 KB