Zarządzenia 2014

Załączniki
Zarządzenie Nr 1 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Cieszanów na lata 2014-2016   1.804 MB
Zarządzenie Nr 2 w sprawie ryczłtu biurowego i środków higiany osobistej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów   140.813 KB
Zarządzenie Nr 3 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76 z 2013 r. w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych   140.813 B
Zarządzenie Nr 4 w sprawie ustalenia w 2014 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, na które dofinansowanie jest przyznane nauczycielom szkół i placówek oświatowych   140.813 B
Zarządzenie Nr 5 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie   172.997 KB
Zarządzenie Nr 5A w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr 5 z 2011 r   161.489 KB
Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   645.805 KB
Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego   645.805 B
Zarządzenie Nr 8 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości poł. w Nowym Siole   185.317 KB
Zarządzenie Nr 9 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym poł. w miejscowości Nowy Lubliniec   185.317 B
Zarządzenie Nr 10 w sprawie zbycia w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Dachnów   190.622 KB
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej poł. w miejsscowości Nowy Lubliniec   190.622 B
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   613.933 KB
Zarządzenie Nr 13 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta i gminy w 2014r   310.796 KB
Zarządzenie Nr 14 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Dachnów   192.468 KB
Zarzadzenie Nr 15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2014   1.006 MB
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie   206.431 KB
Zarzadzenie Nr 17 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   136.174 KB
Zarzadzenie Nr 18 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   152.316 KB
Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu   235.001 KB
Zarządzenie Nr 20 w sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru   368.868 KB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_1   8.414 MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_2   8.785 MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_3   9.369 MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_4   9.454 MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_5   9.391 MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_6   5.487 MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_7   3.508 MB
Zarządzenie Nr 24 w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym   457.307 KB
Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   221.727 KB
Zarządzenie Nr 22 w sprawie ogłoszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów   221.727 B
Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   751.016 KB
Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmian planów finansowych dla Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie na 2014 rok   533.853 KB
Zarządzenie Nr 27 w sprawie przekazywania sprawozdań finansowych i budzetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych   179.572 KB
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   932.965 KB
Zarządzenie Nr 28a w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego   145.442 KB
Zarządzenie Nr 29 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej w Gminie Cieszanów   145.442 B
Zarządzenie Nr 30 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych   296.223 KB
Zarządzenie Nr 31 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Pachla do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych   167.289 KB
Zarządzenie nr 32 w sprawie zmian do budzetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   512.025 KB
Zarządzenie Nr 33 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   136.370 KB
Zarządzenie Nr 34 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014   346.770 KB
Zarządzenie Nr 35 w sprawie wyboru 100 ostatecznych odbiorców projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów (2)   346.770 B
Zarządzenie Nr 36 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2014 r   641.384 KB
Zarządzenie Nr 37 w sprawie zmian do budzetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   414.455 KB
Zarządzenie Nr 38 w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących aktywa trwałe Miasta i Gminy Cieszanów   305.171 KB
Zarządzenie Nr 39 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Zarębskiej Kierownikowi MGOPS w Cieszanowie   193.148 KB
Zarządzenie Nr 40 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Buczek na wniosek Kierownika MGOPS   184.435 KB
Zarządzenie Nr 41 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Edycie Batyckiej na wniosek Kierownika MGOPS   189.847 KB
Zarządzenie Nr 42 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie oraz powołania Komisji Konkursowej   646.911 KB
Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   961.885 KB
Zarządzenie Nr 44 w sprawie powołania komisji konkursowej   241.474 KB
Zarządzenie Nr 45 w sprawie ustalenia dnia wolnego   156.794 KB
Zarządzenie Nr 46 w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 5 z 2014 r   151.769 KB
Zarządzenie Nr 47 w sprawie upoważnienia dla P. Elżbiety Zarębskiej Karta Dużej Rodziny   151.769 B
Zarządzenie Nr 48 w sprawie upoważnienia dla P. Wiolety Bakalrczyk Karta Dużej Rodziny   151.769 B
Zarządzenie Nr 49 w sprawie zmian do budżetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2014 rok   980.907 KB
Zarządzenie Nr 50 w sprawie ryczałtu biurowego i środków higieny osobistej dla pracowników UMiG Cieszanów   141.586 KB
Zarządzenie Nr 51 w sprawie aktualizacji kart usług   338.316 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 1   622.621 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 3   480.189 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 4   4.823 MB
Zarządzenie Nr 51 zał. 2   535.221 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 5   1.088 MB
Zarządzenie Nr 51 zał. 8   523.138 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 9   801.732 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 10   2.531 MB
Zarządzenie Nr 51 zał. 11   504.704 KB
Zarządzenie Nr 52 w sprawie badania zadowolenia klientów   412.204 KB
Zarządzenie Nr 53 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej   211.945 KB
Zarządzenie Nr 54 w sprawie nabycia działki poł. w miejscowości Nowe Brusno   211.945 B
Zarządzenie Nr 55 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   157.399 KB
Zarządzenie Nr 56 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   136.989 KB
Zarządzenie Nr 57 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna   137.018 KB
Zarządzenie Nr 58 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert   645.901 KB
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   1.329 MB
Zarządzenie Nr 60 w sprawie zmian do zarządzenia Nr 52   191.649 KB
Zarządzenie Nr 61 w sprawie terminu składania wniosków na zakup podręczników   155.757 KB
Zarządzenie Nr 63 w sprawie aktualizacji konturów użytków gruntowych działek w obrębie Dachnów   188.633 KB
Zarządzenie Nr 64 w sprawie zmian do budżetu na 2014 r   465.840 KB
Zarządzenie Nr 65 w sprawie zbycia nieruchomości   190.015 KB
Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmian do budżetu na 2014 r   1.149 MB
Zarządzenie Nr 67 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Stary Lubliniec   377.209 KB
Zarządzenie Nr 68 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej   204.652 KB
Zarządzenie Nr 69 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży podczas pracy   237.479 KB
Zarządzenie Nr 70 w sprawie wydawania profilaktycznych posiłków i napojów   261.668 KB
Zarządzenie Nr 71 w sprawie ustalenia czasu i częstotliwości szkoleń BHP   241.068 KB
Zarządzenie Nr 73 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej   207.367 KB
Zarządzenie Nr 74 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi   2.205 MB
Zarządzenie Nr 75 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości   176.467 KB
Zarządzenie Nr 76 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej   771.627 KB
Zarządzenie Nr 77 w sprawie zbycia nieruchomości   185.999 KB
Zarządzenie Nr 78 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania   854.543 KB
Zarządzenie Nr 79 w sprawie powołania koordynatora gminnego   844.230 KB
Zarządzenie Nr 80 w sprawie dopuszczenia do stosowania legalnych programów komputerowych   462.382 KB
Zarządzenie Nr 81 w sprawie zmian do budżetu na 2014 r   2.016 MB
Zarządzenie Nr 62 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. część 1 z 3   2.136 MB
Zarządzenie Nr 62 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. część 2 z 3   5.000 MB
Zarządzenie Nr 62 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. część 3 z 3   5.000 MB
Zarządzenie Nr 82 w spr. przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego   5.000 B
Zarządzenie Nr 83 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej   5.000 B
Zarządzenie Nr 84 w spr. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych   5.000 B
Zarządzenie Nr 85 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej poł. w Starym Lublińcu   5.000 B
Zarządzenie Nr 86 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   5.000 B
Zarządzenie Nr 87 w spr. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Cieszanów działki poł. w Nowym Bruśnie   5.000 B
Zarządzenie Nr 88 w spr. przekazania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości na których zlokalizowane są przepompownie ścieków   5.000 B
Zarządzenie Nr 89 w spr. powołania zespołów do korekty składów kart do głosowania   5.000 B
Zarządzenie Nr 90 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 r.   5.000 B
Zarządzenie Nr 91 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   5.000 B
Zarządzenie Nr 92 w spr. przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok   5.000 B
Zarządzenie Nr 92_1 Projekt Uchwały   1.059 MB
Zarządzenie Nr 93 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   1.059 B
Zarządzenie Nr 95 w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy   1.059 B
Zarządzenie Nr 96 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej poł. w Nowym Siole   1.059 B
Zarządzenie Nr 97 w spr. zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę poł. w Nowym Lublińcu   1.059 B
Zarządzenie Nr 98 w spr. powołania Komisji Mieszkaniowej oraz nadania regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej   1.059 B
Zarządzenie Nr 99 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości   40.683 KB
Zarządzenie Nr 100 w spr. wydzierżawienia nieruchomości poł. w miejscowości Dachnów   40.683 B
Zarządzenie Nr 101 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna na świetlice   40.683 B
Zarządzenie Nr 102 w spr. zbycia lokalu przy ul. Lityńskiego w Cieszanowie   214.424 KB
Zarządzenie Nr 103 w spr. powołania Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną   214.424 B
Zarządzenie Nr 104 w spr. przeprowadzenia w formie spisu z natury inwentaryzacji rocznej   214.424 B
Zarządzenie Nr 106 w spr. odwołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów   214.424 B
Zarządzenie Nr 107 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   214.424 B
Zarządzenie Nr 108 w spr. wprowadzenia zmian do Zarzadzenia Nr 62 z 2012 r. w spr. polityki rachunkowości   214.424 B
Zarządzenie Nr 109 w spr. określenia misji, celów i zadań Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2015 roku   214.424 B
Zarządzenie Nr 110 w spr. zasad zachunkowości i obiegu dokumentów w projekcie   214.424 B
Zarządzenie Nr 72 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy   125.573 KB
Zarządzenie Nr 105 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów   2.532 MB