Uchwała Nr XXI/15/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 kwietnia 2012 r.   w sprawie: przyjęcia apelu dotyczącego odstąpienia od planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Lubaczowie Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)     Rada Miejska w Cieszanowie postanawia, co następuje:   § 1. Przyjmuje apel o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały...