Uchwała nr 86 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie
Uchwała nr 87 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na 2012 rok.
Uchwała nr 88 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Uchwała nr 89 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.
Uchwała nr 90 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
Uchwała nr 91 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012
Uchwała nr 92 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Uchwała nr 93 w sprawie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
Uchwała nr 94 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
Uchwała nr 95 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji
Nieruchomości Rolnych
Uchwała nr 96 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Uchwała nr 97 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "remont chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2011 roku.
Uchwała nr 98 w sprawie zmian Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XIV/83/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów
Uchwała nr 99 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok

Załączniki
Nr 86   129.118 KB
Nr 87   108.714 KB
Nr 88   116.000 KB
Nr 89   129.498 KB
Nr 90   490.384 KB
Nr 91   487.567 KB
Nr 92   489.652 KB
Nr 93   488.615 KB
Nr 94   488.532 KB
Nr 95   488.609 KB
Nr 96   497.319 KB
Nr 97   80.732 KB
Nr 98   86.284 KB
Załącznik 1 i 2 do chwały nr 98   284.453 KB
Nr 99   210.480 KB