Uchwała nr 49 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
Uchwała nr 50 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2010.
Uchwała nr 51 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cieszanów.
Uchwała nr 52 w sprawie powołania zespołu, który przedstawi Radzie swoja opinię o kandydatach zgłoszonych na ławników.
Uchwała nr 53 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Cieszanów.
Uchwała nr 54 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014.
Uchwała nr 55 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/16/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2011 rok
Uchwała nr 56 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.
Uchwała nr 57 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Uchwała nr 58 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów
Uchwała nr 59 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 60 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Cieszanowie w 2011 roku

Załączniki
Nr 49   70.774 KB
Nr 50   79.344 KB
Nr 51   65.043 KB
Nr 52   77.396 KB
Nr 53   146.731 KB
Nr 54   118.808 KB
Załącznik do uchwały 54   323.265 KB
Nr 55   129.285 KB
Nr 56   84.558 KB
Nr 57   83.531 KB
Nr 58   126.697 KB
Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr 58   123.164 KB
Nr 59   200.443 KB
Nr 60   75.463 KB