Uchwała nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 1/XXXII/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie podziału Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na dwie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie.

Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.

Uchwała nr 3 w sprawie: przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej nr 1634R Żuków - Huta Różaniecka – granica województwa w 2011 roku.

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "budowa chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2011 roku.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego pn. "dokumentacja techniczna na przebudowę chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2011 roku.

Uchwała nr 7 w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Zakładem Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej

Uchwała nr 9 w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie.

Uchwała nr 10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów

Uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Uchwała nr 12 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Uchwała nr 13 w sprawie: poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w 2011 roku

Uchwała nr 14 w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Uchwała nr 15 w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Cieszanów do Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej

Uchwała nr 16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2011 rok

Załączniki
Nr 1   86.506 KB
Nr 2   69.459 KB
Nr 3   77.720 KB
Nr 4   81.426 KB
Nr 5   81.587 KB
Nr 6   81.491 KB
Nr 8   130.325 KB
Nr 9   71.275 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 10   167.770 KB
Nr 11   107.480 KB
Nr 12   129.543 KB
Nr 13   124.211 KB
Nr 14   126.531 KB
Nr 15   80.350 KB
Nr 7   133.853 KB
Nr 10   105.960 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr 10   118.237 KB
Nr 16   919.405 KB