Uchwała nr 4 w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody drzew rosnących na terenie lasów Nadleśnictwa Oleszyce w granicach administracyjnych gminy Cieszanów.

Uchwała nr 5 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zaopatrzenia w wodę z wodociągu grupowego Mokrzyca – Dachnów – Futory mieszkańców miejscowości Dachnów.

Uchwała nr 6 w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Uchwała nr 7 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Uchwała nr 9 w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej organach.

Uchwała nr 10 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Cieszanowie w 2010 roku.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntowych na drodze powiatowej nr 1648R Moszczanica - Cieszanów na odcinku od km 9+737 do km 18+444" w 2010 roku.

Uchwała nr 13 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przystosowanie WDK Gminy Cieszanów do pełnienia współczesnych funkcji”

Uchwała nr 14 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 rok

Uchwała nr 15 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap”

Uchwała nr 16 w sprawie: poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu Cieszanowie w 2011 roku

Uchwała nr 17 w sprawie: zmiany uchwały Nr 79/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Uchwała nr 18 w sprawie: zabezpieczenia w budżecie na 2011 rok dotacji celowej dla Centrum Kultury i Sportu Cieszanowie

Załączniki
Nr 4   72.434 KB
Nr 5   60.337 KB
Nr 6   83.547 KB
Nr 7   78.839 KB
Nr 9   84.085 KB
Nr 10   83.441 KB
Nr 11   75.651 KB
Nr 12   86.409 KB
Nr 13   128.167 KB
Nr 14   128.646 KB
Nr 14   128.646 KB
Nr 15   126.400 KB
Nr 16   86.857 KB
Nr 17   123.905 KB
Nr 18   122.837 KB
Nr 8   52.398 KB