główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 73 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Uchwała nr 74 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Uchwała nr 75 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Uchwała nr 76 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2010-2015.
Uchwała nr 77 sprawie  przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich w miejscowości Niemstów w Gminie Cieszanów w 2011 roku”.
Uchwała nr 78 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała nr 79 w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Uchwała nr 80 w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za  I  półrocze danego roku budżetowego.
Uchwała nr 81 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.
Uchwała nr 82 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Obsług Gminy w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego.
Uchwała nr 83 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie

Załączniki:
Nr 83 130 KB
Nr 82 126 KB
Nr 81 265 KB
Nr 80 89 KB
Nr 79 86 KB
Nr 78 89 KB
Nr 77 120 KB
Nr 76 67 KB
Nr 75 75 KB
Nr 74 74 KB
Nr 73 64 KB