Uchwała nr 73 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Uchwała nr 74 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Uchwała nr 75 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Uchwała nr 76 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2010-2015.
Uchwała nr 77 sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich w miejscowości Niemstów w Gminie Cieszanów w 2011 roku”.
Uchwała nr 78 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała nr 79 w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Uchwała nr 80 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego.
Uchwała nr 81 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.
Uchwała nr 82 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Obsług Gminy w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego.
Uchwała nr 83 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie

Załączniki
Nr 73   64.044 KB
Nr 74   73.545 KB
Nr 75   75.421 KB
Nr 76   66.979 KB
Nr 77   119.679 KB
Nr 78   89.189 KB
Nr 79   85.576 KB
Nr 80   88.892 KB
Nr 81   264.806 KB
Nr 82   125.650 KB
Nr 83   129.802 KB