Uchwała nr 33 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr 34 w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie oraz nadania statutu.

Uchwała nr 35 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

Uchwała nr 36 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uchwała nr 37 w sprawie poręczenia spłaty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Uchwała nr 38 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 21/XLIX/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 r.

Uchwała nr 39 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Uchwała nr 40 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Załączniki
Nr 33   83.395 KB
Nr 34   74.073 KB
Nr 35   83.932 KB
Nr 36   89.158 KB
Nr 37   84.869 KB
Nr 38   128.947 KB
Nr 39   192.881 KB
Nr 40   125.390 KB