Uchwała nr 94 ws. przyjęcia rezygnacji Radnego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 95 ws. wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała 96 ws. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

Uchwała 97 ws. zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała 98 ws. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała 99 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

Uchwała 100 ws. wprowadzenia zmian do uchwały nr 94/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. Zakład Obsługi Gminy” zmienionej uchwałą nr 26/VII/2006 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 94/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. Zakład Obsługi Gminy”

Załączniki
Uchwała 94   22.337 KB
Uchwała 95   22.233 KB
Uchwała 96   87.729 KB
Uchwała 97   30.234 KB
Uchwała 98   25.379 KB
Uchwała 99   45.840 KB
Uchwała 100   24.977 KB